Sijainti: Pääsivu / Kannanotot / Vanhankylänniemen valaistu raitti, kannanotto ja vastaus

Vanhankylänniemen valaistu raitti, kannanotto ja vastaus

Suomen luonnonsuojeluliitto Järvenpää ry

KANNANOTTO 11.1.2018

 

Järvenpään kaupunkikehitys ja tekninenjohtaja

 

Vanhankylänniemi

 Tietoomme on tullut, että suunnittelette ja olette jo toteuttamassa Järvenpään Vanhankylänniemeen uutta valaistua raittia venesatamasta niemen kärkeen oheisen kartan mukaan. Reitti valaistaan ja sen varrelta rannasta kaadetaan puustoa ja pensaita. 

Tiedustelimme suunnittelijalta asiaa koskevia päätöksiä, selvityksiä ja suunnitelman esillä oloa, ja meille kerrottiin ettei suunnitelma ole ollut esillä ja valaistuksen mahdollisista haitoista on pyydetty lausunto konsultti Terhi Wermundsenilta.

Vanhankylänniemen kehittämisen pohjaksi on laadittu käyttö- ja hoitosuunnitelma, jossa esitetään suuntaviivat tuleville toiminnoille: maankäytölle, kaavoitukselle, kulttuuriympäristön ja maiseman kehittämiselle sekä alueen luonnonarvojen vaalimiselle (Kaupunginvaltuusto 13.3.2006 § 21), eikä siinä mainita ko.raittia. Alueella toimiminen pitäisi olla hyvin suunniteltua, jottei alueen luontoarvoja vahingoiteta.

Muistutamme, että Vanhankylänniemi on Järvenpään tärkeimpiä lepakkopaikkoja. Alueelta on tavattu mm. pohjanlepakkoa, vesi- ja viiksisiippaa, korvayökköä ja muuttavaa pikkulepakkoa. Kaikki lepakot ovat Suomessa rauhoitettuja (Luonnonsuojelulaki § 38 ja § 49). Niiden tahallinen häiritseminen erityisesti eläinten lisääntymisaikana tai muutoin niiden elämänkierron aikana tärkeillä paikoilla ja lisääntymis- ja levähdyspaikkojen hävittäminen ja heikentäminen on kielletty.

 Ote Helsingin kaupungin yleiskaavan lepakkoselvityksestä (Wermundsen 2014, s. 48): ”Vesisiipalle ja viiksisiippalajeille valaiseminen on haitta ja ne karttavat keinovalaistuja alueita. Rantoja sekä siltojen ja laitureiden alusia ei tule valaista vesisiipan saalistusalueilla eikä metsiä viiksisiippalajien saalistusalueella touko- syyskuun aikana.

Vesisiipat saalistavat rannoilla etenkin pienissä poukamissa. Myös viiksisiippalajit saalistavat rantametsissä. Vesisiipan saalistusalueiden säilyttämiseksi rantapuusto tulisi säästää. Rantapuusto suojaa tuulelta ja luo hämyisän saalistusalueen. Mikäli rannoilta joudutaan puustoa poistamaan, olisi sinne hyvä istuttaa tilalle korvaavaa suojaavaa puustoa.

Vesisiippa on usein päiväpiiloissa vanhojen rantapuiden koloissa. Siksi myös vanhat kolopuut tulee säästää rantojen läheisyydessä. Mikäli rantapuustoa harvennetaan vesisiippa-alueilla, se olisi hyvä tehdä maltillisesti siten, että poukamiin jää varjoa ja tuulen suojaa antavaa varttunutta puustoa riittävästi.”

 Vanhankylänimen käyttö- ja hoitosuunnitelmassa mainitaan Ursan paikallisyhdistyksen Altairin suunnitelma tähtitornin rakentamiseksi. Vanhankylänniemennokka onkin ainoa paikka Järvenpäässä joka mahdollistaa yöluonnontarkkailun mm. lepakoiden ja tähtien osalta. Vanhankylänniemessä onkin hienosti huomioitu monia järvenpääläisten suosimia harrastuksia: melojat, purjehtijat, uimarit, ratsastajat, frisbee golf, retkeilijät, lenkkeilijät ja pyöräilijät. Uusimpina on avattu luontopolku vuonna 2017, josta osa jäisi nyt suunnitellun raitin alle, ja valaistut reitit Kukkosen raitti ja Sthålhanen raitti. Ihmettelemmekin miksi tämä ainoa tähtiharrastuksen mahdollistava ja paras lepakoiden tarkkailupaikka halutaan nyt tuhota kaatamalla rannan puita ja valaisemalla reitti? Niemennokkaan vie tie jo tällä hetkellä. Se on valaistu uimarannan kioskin kohdalle asti.

Suomen luonnonsuojeluliitto Järvenpäässä on 300 jäsentä ja tähtiharrastusyhdistys Altairissa on noin 100 jäsentä. Olemme vuosittain järjestäneet tähdenlento- ja lepakkoyön, mikä on ollut ilmainen kaikille avoin retki Vanhankylänniemennokkaan. Osallistujia on ollut 20-40. Viimeksi syksyllä 2017 kuuntelimme Luken lepakkotutkijan Annika Herreron johdolla detektoreilla kolmea saalistavaa lepakkolajia. Altair ry on toimittanut mielipiteensä asiaan sähköpostitse Järvenpään kaupunkikehityksen suunnittelija Riina Rasimukselle. Heiltä saa lisätietoa mm. valosaasteesta.

Olemme sitä mieltä ettei reitin rakentamista tule aloittaa, eikä reittiä tule toteuttaa, koska sille ei ole tarvetta, eikä järvenpääläiset siitä hyödy. Reitti tällaisena tulee vahingoittamaan Järvenpään arvokasta luontokohdetta ja pilaa osalta järvenpääläisiltä harrastusmahdollisuudet alueella.

 

Suomen luonnonsuojeluliitto Järvenpää ry:n puolesta

Heta Rinta-Pollari

puheenjohtaja

----------

Lähettäjä: Salminen Tia
Lähetetty: maanantai 15. tammikuuta 2018 12.05
Vastaanottaja: Heta Rinta-Pollari
Kopio: Laine Kaarina; Rasimus Riina; Schukov Aija
Aihe: VS: Järvenpää Vanhiksen raitista ja valoista kannanotto

 

Hei,

 

kiitos mielipiteestänne. Hankkeen lähtökohtana on ollut alueen monipuolisten, ympärivuotisten toimintojen kehittäminen ja parantaminen. Vanhankylänniemen kehittämisen osalta käynnistetään kaupunkitekniikassa tulevan kevään aikana Vanhankylänniemen alueen kehittämissuunnitelman laatiminen, jonka työryhmään kutsutaan asianosaiset.

 

Järvenpään kaupungin valtuusto on hyväksynyt investointiohjelmassa 12.11.2017 Vanhankylänniemen rantaraitin rakentamisen. Asemakaavoittamattomilla alueilla rakentaminen ei edellytä hallinnollista menettelyä, kuten nähtäville asettamista ja suunnitelmien hyväksymistä viranhaltijapäätöksin.

 

Suunnittelutyön yhteydessä kaupunki on ollut yhteydessä Altairiin sekä K-U Ympäristökeskukseen. Kohteen valaistus on suunniteltu pyrkien yhteen sovittamaan raitin valaistus, alueen lepakot sekä tähtitieteen harrastus. Suunniteltu valaistus on reitiltä sammutettavissa tarpeen mukaan ja sen päällä pidon ajoituksessa tullaan huomioimaan myös lepakot. Miten valaistuksen sammutus ohjelmoidaan, ja keillä on lupa kytkeä valaistus pois määrittyy tarpeen ja asian suhteen yhteistyöstä kiinnostuneiden tahojen kanssa. Näkemien avaaminen lehdon läpi tullaan katselmoimaan K-U Ympäristökeskuksen kanssa. Raitin rakentaminen itsessään edellyttää ainoastaan 1 koivun kaatamista.

 

Terveisin,

 

Tia Salminen

suunnittelupäällikkö

 

Järvenpään kaupunki

Kaupunkikehitys

Kaupunkitekniikka

Suunnittelupalvelut

PL 41 04401 Järvenpää

puh. 040 315 2144

tia.salminen@jarvenpaa.fi