Sijainti: Pääsivu / Kannanotot / Järvenpää yleiskaava SLL Up lausunto

Järvenpää yleiskaava SLL Up lausunto

 

31.10.2016 

Järvenpään kaupungille


Viitaten tiedotteeseenne 4.10.2016

Lausunto Järvenpään yleiskaavan 2040 osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta

Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piiri kiittää mahdollisuudesta lausua, ja toteaa asiasta seuraavaa.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) on ammattitaitoisesti tehty, selkeä, tiivis ja havainnollinen.

OAS toteuttaa jo kaupungin visiossa ja strategiassa todettuja tärkeitä ympäristönäkökulmia. Piiri kannattaa kokonaisvaltaista maankäyttön ohjausta yleiskaavoilla. Tärkeää on suunnitella jo rakennemallissa viher- ja siniverkosto samaan aikaan kuin asumisen ja liikenteen verkostot. Näin ne eivät törmää toisiinsa ja aiheuttaisi toisilleen ylitsepääsemättömiä ongelmia.

Lähtökohtana tiivistäminen on hyvä, koska se säästää laajoja viherympäristöjä, kunhan tiivistämistä ei tehdä lähiviheralueiden kustannuksella. On hyvä, jos keskustan osayleiskaavaankin voidaan tarvittaessa palata hulevesien sekä luonnon- ja kulttuuriympäristön suojelun osalta (2.2).

Järvenpää jatkaa selkeästi hyvää ja perusteellista linjaansa yleiskaavojen luontoselvitysten osalta. OASista löytyvät mm. hulevesisuunnitelma, luontotyyppi- ja pienvesiselvitys. Luontotyyppiselvityksen luonnonsuojelualueeksi ehdotetuista alueista puuttuu kuitenkin Lemmenlaakson ja hiekkakuopan välinen alue, joka täyttää METSO-kriteetit kirkkaasti. Toivottavasti tämä on vain yksittäinen puute muuten pätevästi tehdyltä vaikuttavassa selvityksessä. OAS:ta ei käy ilmi mitä kaikkia lajistoselvityksiä on tehty ja päivitetty. Edellisten lisäksi ainakin lepakko-, perhos-, liito-orava- ja kääpäsevitysten olisi tarpeen olla ajantasaisia.

Tietopohjan osalta yleiskaavassa kannattaa hyödyntää myös Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavan luontoa ja ekosysteemipalveluita koskevat selvitykset niiltäkin osin, kun ne eivät tule maakuntakaavassa sitoviksi. Luontotietokantojen osalta on tärkeää huomata, että valtion ympäristöhallinnonkin tietokannat ovat hyvin puutteellisia. Hallinnolla on paljon tietoja, joita ei ole saatu voimavarojen puutteessa esimerkiksi Eliölajit-tietojärjestelmään. Olisi hyvä järjestää luontotiedoista erillinen palaveri, jossa olisivat ELY:n luonnonsuojelu, oma piirimme ja paikallisyhdistyksemme sekä alueella toimiva lintutieteellinen yhdistys (esimerkiksi mahdolliset FINIBA- ja MAALI-kohteet, ks. www.birdlife.fi).

Aikataulun osalta ehdotuksen ja luonnoksen väliaika voi osoittautua liian lyhyeksi, jos jotakin asioita pitää vielä ehdotuksen lausuntojen jälkeen vielä selvittää lisää.

Vaikutusten arvioinnissa voidaan arvioida paljonko viherpinta-alaa ja ekologisia yhteyksiä eri vaihtoehdoissa menetetään tai säästetään.

 

Lisätietoja

- luonnonsuojeluasiantuntija Tapani Veistola, puhelin 0400 615 530, tapani.veistola@sll.fi

 

SUOMEN LUONNONSUOJELULITON UUDENMAAN PIIRI RY

 

Laura Räsänen Tapani Veistola

puheenjohtaja luonnonsuojeluasiantuntija