Sijainti: Pääsivu / Kannanotot / Rantapuiston suunnitelma muistutus

Rantapuiston suunnitelma muistutus

Rantapuiston alueen puistosuunnitelma ehdotus, muistutus 18.9.2017

MUISTUTUS 18.9.2017 Järvenpään kaupungin tekninenkeskus RANTAPUISTON ALUEEN PUISTOSUUNNITELMA EHDOTUS Järvenpään rantapuisto on arvokas kohde Järvenpääläisille ja myös koko Uudellemaalle, jonka maakuntajärvi ja yksi 100 luontohelmeä kohteista Tuusulanjärvi on. Järvenpään kaupungin keväällä 2017 teettämässä avoimessa karttakyselyssä Järvenpään luonto- ja virkistyskohteista sai Rantapuisto eniten valintoja arvokkaana luontokohteena. Rantapuiston välittömässä läheisyydessä oleva Tuusulanjärven Naturaalueeseen kuuluva pohjoispää on liitetty Natura 2000 –verkostoon lintudirektiivin perusteella, Tuusulanjärvi on merkittävä myös maisemaltaan ja kulttuurihistorialtaan. Linnuston kannalta Natura-alueen arvokkain osa on Tuusulanjärven pohjoispää. Siellä pesii mm. naurulokkeja, luhtahuitteja, lapasorsia ja heinätavi. Alue on myös tärkeä vesilintujen ja kahlaajien muutonaikainen levähdys- ja ruokailupaikka. Tuusulanjärven rantametsissä ja kulttuurimaisemassa viihtyvät myös mm. seuraavat Suomessa uhanalaiset lintulajit: pikkutikka, ruisrääkkä sekä nuolihaukka. Suunnittelualueen eteläpuolella ranta-alueella sijaitsee tervaleppäkorpi, joka on määritelty luonnonsuojelulain mukaiseksi luontotyypiksi luontotyyppikartoituksessa (Faunatica 2015), joten tervaleppäkorpea vastaan tulee jättää riittävä suojavyöhyke. Järvenpään kaupungin lepakkokartoituksessa (Siivonen 2001-2002) Tervanokan alue on määritelty hyväksi lepakkoalueeksi, josta on tavattu vesisiippaa ja pohjanlepakkoa. Vesisiipat saalistavat myös muualla Tuusulanjärven rannoilla. Rantalinja toimii myös lepakoiden siirtymäreittinä alueelta toiselle ja lepakot käyttävät puiden koloja päiväpiiloinaan, joten lepakoiden kannalta rantapuusto tulee säilyttää. Puistosuunnitelma ehdotuksessa esitetään Rantapuiston alueen rantoja ja kasinonlahtea ruopattavaksi ja kasinonlahdessa kasvavan uhanalaisen vankkasaraa siirrettäväksi. Muistuttaisimme, että nämä toimenpiteet vahingoittavat Tuusulanjärven rantojen ja vesistön ekosysteemiä, ja vaikuttavat Tuusulanjärveen kokonaisuutena.  Kasinolahden ruoppaus aiheuttaa sinne johtavien hulevesiviemäreiden siirtoa muualle. Minne ne on ajateltu siirtää? Nykyinen kasvillisuus suodattaa hulevesiä ennen niiden pääsyä viemäreistä järveen. Veden vaihtuvuus kahluurannassa ei todennäköisesti ole riittävä. Lisäksi vilkasliikenteinen raitti kulkee lähellä rantaa. Tuoreiden luontoselvitysten mukaan suurimmat suojeluarvot omaavat kohteet sijaitsevat rantaviivan välittömässä läheisyydessä.
Suunnittelualue sijaitsee niin lähellä arvokasta suojelualuetta, ja alueella on useampi huomioitava laji, että on otettava huomioon, ettei toimenpiteet suunnittelualueella vaaranna kasvillisuuden monimuotoisuutta eivätkä heikennä Natura-alueen suojelun perustana olevia luontoarvoja (luonnonsuojelulaki § 64a, heikentämiskielto), tai alueella olevia silmälläpidettäviä lajeja.
Heta Rinta-Pollari pj, Järvenpään ympäristöyhdistys