Sijainti: Pääsivu / Kannanotot / Välskärinkadun lausunto

Välskärinkadun lausunto

 Järvenpään ympäristöyhdistys ry

LAUSUNTO 10.6.2016

(Luonnosvaihe)

 

VÄLSKÄRINKATU, KORTTELIT 724 JA 762 SEKÄ PUISTOALUEET ASEMAKAAVAN MUUTOS

(diaarinro JARVENPAA 151/2016, Kaavatunnus 070053)

 

Kaupunkirakenteen tiivistäminen ja tehokas rakentaminen yhden Järvenpään pääväylän varrelle, jossa on jo asutusta, on kannatettavaa. Asemakaavan selostuksesta nousi esiin muutama kohta, joihin otamme kantaa.

 

Hulevedet

Asemakaavan selostuksen mukaan alueen eteläpäässä Pohjoisväylän alikulun vieressä oleva hulevesipumppaamo on todettu riittämättömäksi ja rakennusjärjestysluonnoksen 15 § kehottavat hulevesien tehokkaaseen paikalliseen imeyttämiseen. Asemakaavan selostuksen yhteydessä esitetyssä Rakentamistapaohjeessa varaudutaan hulevesien viivyttämiseen rakentamalla viivytyspainanteita, - altaita, -säiliöitä. Ehdotamme lisäksi viherrakenteita meluseinänä toimiviin autokatoksiin ja luonnollisten koivikoiden ottamista osaksi alueen maisemointia. Puulajeista juuri koivut imevät maaperästä tehokkaasti vettä. Autokatosseinämää pitäisi maisemoida muutamilla seinän sisäänvetokohdilla puuistutuksille, mikäli Pohjoisväylän tiealueelle ei jää puustoa pehmentämään katumaisemaa.

 

Liikenne Välskärikadulla

Asemakaavan selostuksen mukaan liikenne tulee lisääntymään huomattavasti Välskärinkadulla uusien asuintalojen valmistuttua. Tähän on varauduttu leventämällä Välskärinkatua ja lisäämällä kevyenliikenteen väylä myös kadun itäreunaan. Olemme kuitenkin huolissamme riittääkö tämä levennys, kun mietitään autopaikkojen määrää. Jo tällä hetkellä Välskärinkadulle pysäköidään autoja, osaksi erittäin kapean länsireunan kevyenliikenteenväylän päälle ja tämä kaventaa autotien kulkua (tilaa jää yhden auton mentävän väylän verran). Asemakaavan havainnekuvissa on esitetty puurivi katualueelle uudisrakennusten edustalle, mikä parantaa hyvin alueen kaupunkikuvaa. Onko sille huomioitu tilavaraus 16 m katutilassa?

 

Melusuojaus

Pohjoisväylällä on vilkas liikenne ja se aiheuttaa suuren meluhaitan uusille asunnoille. Asemakaavan selostuksen mukaan kaava-alueen eteläreunan puistoaluetta on tarkoitus istuttaa ja rakentaa melusuojaksi. Viherkattoiset autokatokset ja -tallit osana melunsuojaseinärakenteita ja niihin liittyvät puuryhmät aidan syvennyksissä olisivat esteettisesti hyvä ratkaisu alueen itäreunalle. Osana eteläreunan ja pohjoisreunan meluestettä toivomme säilytettävän luonnonmukaista kasvustoa.

 

Luonnonmonimuotoisuus ja ympäristön esteettisyys

Suosittelemme kaava-alueen suojaviheralueen koostuvan luonnollisesta koivikosta ja niitystä, jotka alueella ovat. Asemakaavan selostuksen mukana olleessa Rakennustapaohjeessa ja havainnekuvissa on suosittu istutettuja puurivistöjä alueen ympäristössä. Ratkaisu on luonnon monimuotoisuuden kannalta heikko. Jo pienikin kerrostuneisuus -useammat kasvit- lisäävät monimuotoisuutta kaupunkiympäristössä istutetun puun ja ruohon sijaan. Toivomme, että tämä on otettu huomioon puurivistön suunnittelussa.

Myös alueen asukkaat ovat ottaneet meihin yhteyttä ja ilmaisseet huolensa alueen eteläpään pienestä metsiköstä, joka on alueen asukkaiden virkistyskäytössä. Pienetkin luonnonmukaiset viheralueet kaupunkiympäristössä ovat kaupunkilaisten hyvinvoinnin ja viihtyisyyden tae. Lähiluonnon merkitys ympäristökasvatuksessa on merkittävä. Pienet metsiköt ovat hiilinieluja, ilmanraikastajia ja pölypuskureita. Pienet täyttömäet ja risteysalueiden niittykaistaleet ovat merkittäviä uuselinympäristöjä niittyjen ja perinneympäristöjen lajistolle. Kaavoitusalueen pohjoispäässä onkin risteysalueella havaittu uhanalaista keltamataraa (Galium verum).

Luonnolliset viheralueet toimivat hulevesien imeytymisessä, meluesteenä, ulkoilu ja virkistysalueina sekä tukevat kaupunkiympäristössä luonnon monimuotoisuutta. Lähiluonnon kaavoitus- ja hoitoperiaatteena tulisikin olla hallittu hoitamattomuus.


Ehdotammekin meluseinänä toimivien alueen itäreunaan sijoittuvien autokatosten ja -tallien katoiksi viherrakennetta, joka imee/viivyttää osan hulevesistä jo paikan päällä, vähentää Pohjoisväylän liikenteen melua ja maisemoi aluetta Pohjoisväylälle joka on yksi Järvenpään pääreiteistä. Rakenne loisi Järvenpäästä edistyksellisen kuvan Pohjoisväylää pitkin matkaaville.

Sekä säilyttäisimme kaava-alueen etelä- ja pohjoispäissä luonnontilaista ympäristöä, joka koostuu koivikosta ja niitystä edellä mainituista syistä.

Välskärinkadun katuympäristösuunnitelmassa olisi tarpeen saada katupuut molemmin puolin katua, uudisrakennusten ja pohjoispään tontin pysäköintialueen kohdalle.

Mikäli oleva meluvalli säilyy edes osin ja sen myötä olevaa puustoa, ei ole tarvetta saada autokatoksien väliin puuistutuksia.

 

Pyydämme ilmoittamaan kirjallisesti asemakaavan muutoksen hyväksymisestä.

 

Yhteyshenkilö

Heta Rinta-Pollari

p. 040 705 7278

hetarp@live.com

 

Järvenpään ympäristöyhdistys ry

 Heta Rinta-Pollari