Sijainti: Pääsivu / Kannanotot / Muistutus Poikkitien asemakaavasta

Muistutus Poikkitien asemakaavasta

 

 

 

Järvenpään ympäristöyhdistys ry

 MUISTUTUS 12.5.2016


POIKKITIEN YRITYS- JA PALVELUALUEEN ITÄOSAN ASEMAKAAVA (diaarinro JARVENPAA 33/2016, Kaavatunnus 210008) 

Poikkitien asemakaava on mittakaavaltaan ja sisällöltään merkittävä uusi hanke Järvenpäässä.

Olemme todenneet alueen maisemoinnin merkityksen lausunnossamme Poikkitien kaavarungosta 24.3.2014: ”Kaupallisten palveluiden korttelialueiden rakennukset muodostavat muurimaisen rakenteen Poikkitien ja Pohjoisväylän reunalle. Hyvän kaupunkikuvan kannalta tonttien reunoille tulee varata riittävästi tilaa puuryhmille, jotka sitovat rakennukset ympäristöönsä ja luovat teillä ja kevytliikenneväylillä kulkijoille viihtyisämpää ympäristöä. Myös näiden korttelialueiden ja niiden eteläpuolella sijaitsevien toimitilakorttelialueiden pysäköintialueet tulee maisemoida katualueisiin nähden puu- ja pensasistutuksin sekä jäsennellä puilla siten, ettei muodostu laajoja avoimia kenttiä. ” Tältä osin lausuntomme pätee myös nyt esitettyyn asemakaavaehdotukseen.

 

Nyt alueen asemakaavaehdotus on tuosta tilanteesta oleellisesti muuttunut Lidlin logistiikkakeskukselle varatun alueen myötä. Asemakaavaehdotus on voimassa olevan yleiskaavan vastainen. Yleiskaavassa tällä alueella merkittävin maankäyttömuoto on virkistys (V), johon asemakaavaehdotuksessa kohdistuu merkittävin muutos, sillä virkistysalue vähenee pinta-alallisesti yli puolella. Mm. Uudenmaan ELY-keskus on vaatinut riittävien yleiskaavatasoisten selvitysten kautta perusteluja yleiskaavasta poikkeamiselle. Yhdymme tähän vaateeseen.

 

Yleiskaavanmuutos pitäisi hoitaa ennen asemakaavaehdotusta. Aluetta on myös alettu jo rakentamaan yleiskaavan vastaisesti ja asemakaavaehdotuksen ollessa vasta lausuntokierroksella. Yleiskaavan sallittu rakennusalue on ylitetty virkistysalueen puolelle. Mielestämme tämä asemakaavaehdotus on hyvän kaavoituskäytännön vastainen.

  

Heikennykset luontoarvoissa 

Suunnittelu alueen eteläpuolella sijaitsee metsälain mukaan erityisen arvokasta elinympäristöä: noro ja pienialainen korpi. Myös alueen kallioinen metsäalue kuuluu paikallisesti arvokkaaseen metsäalueeseen. Rakentamisen myötä metsää häviäisi 14 ha.

Poikkitien suunnitelma-alueelle osuu kohteita seuraavista:

· Tärkeät lintualueet

· Suojelualueet (direktiivilajien pyy ja luhtahuitti esiintymisalueet)

· Virkistysalueet (yleiskaavan virkistysalueet)

· Metsälain erityisen arvokkaat elinympäristöt (noro ja korpi)

(Linnustoselvitys 2011-2012, Faunatica Oy;Järvenpään viherrakenteen arviointi, Syke, 2016)

 

Näiden kohteiden kannalta olisi tärkeätä säilyttää virkistysalue yhtä laajana alueella jo tässä asemakaavassa ja viheralueyhteydet Tuusulanjärvelle ja pohjoiseen päin on säilytettävä alkuperäisen yleiskaavan ja alueen viherrakenneselvitysten mukaisesti. Mikäli tämä ei ole mahdollista, alueen rakentamisessa menetettävät viherrakenteen arvot tulee kompensoida osoittamalla logistiikkakeskuksen tontin eteläpuolinen metsäalue kokonaisuudessaan (siis myös yleiskaavassa asuinrakentamiseen varattu alue) viher- ja virkistysalueeksi, kuten SYKE on esittänyt. Muutoksen tulee sisältyä asemakaavaan 210008.

 

Kaupunkikuvalliset huomiot

Logistiikkakeskuksen maisemoimiseksi ympäristöönsä oleellisempaa kuin asemakaavassa esitetyt puurivit on esimerkiksi Poikkitien puolella matalat maavallit (1-2 m), jotka istutetaan tiiviillä puu- ja pensasistutuksilla. Näin saataisiin mm. pysäköintialueen autot häivytettyä keskeiseltä sisääntuloväylältä, joka on kaupunkikuvallisesti tärkeää. Tontin länsireunan maav-1 –merkinnällä olevan alueen maavallin korkeus tulee olla vähintään viisi metriä ja valli tulee istuttaa tiiviillä puu- ja pensasistutuksilla. Ristinummen asukasillan 24.11.2016 materiaalissa on maavallialueen osalle esitetty kaksi hulevesien viivytysallasta, mikä on ristiriidassa asutusta vasten maisemallisesti suojaavaa vaikutusta antavan istutetun maavallin kanssa.

 

Hule- ja pohjavesiasiat

Rambollin selvitysten mukaan pohjavesi on kaava-alueella paikoin lähellä maan pintaa. Myöskään tonteille ei suositella yli yhden metrin täyttöjä nykyisestä maanpinnasta painumisvaaran takia. Miten tämä on huomioitu alueen hulevesiratkaisuissa, sillä suurin osa asemakaava-alueesta tulee olemaan kovaa pintaa (rakennusten katot ja pysäköinti- sekä huoltoalueet)? Hulevesien viivytysaltaat ja maanalaiset hulevesikasetit eivät saa ulottua pohjaveteen, miten tämä ratkaistaan, jos pohjavesi on lähellä maanpintaa?

Lisäksi kaava-alueen pohjoispuoli kuuluu laajalta alueelta samaan valuma-alueeseen, jossa on myös kovien pintojen osuus lisääntynyt vuosien saatossa merkittävästi. Tällä alueella tulisi myös tehdä hulevesien viivytysrakenteita, jotta Poikkitien kaava-alueen osalle ei muodostu liian suurta painetta, huomioiden alueen pohjaveden korkeus. Alueen jatkokaavoituksessa hulevesirakenteiden vaatima tila vähentää pientalovaltaisen alueen osuutta, mikä asettaa mm. tulevan Ainolan aseman alueelle tehokkuuspaineita huomioiden asukasmäärälle ja asuntotuotannolle asetetut tavoitteet. Tämä lisää osaltaan hulevesien määrää alueella.

Hulevesien puhdistamisen kannalta on oleellista, että hulevesiä viivytetään esimerkiksi kasvipeitteisissä, maastollisesti loivapiirteisissä viivytysrakenteissa. Tämä edesauttaa Tuusulanjärven vedenlaadun parantamista, johon kaupunki on ymmärtääksemme sitoutunut. Tämä edellyttää riittäviä tilavarauksia viheralueille. Erityisen tärkeätä on päästä Vr:n kanssa neuvottelutulokseen radan alittavien hulevesiyhteyksien mitoituksen isontamiseksi.

 

Pyydämme ilmoittamaan kirjallisesti kaavaehdotuksen hyväksymisestä.

 

Yhteyshenkilö:

Heta Rinta-Pollari, pj

p. 040 7057278

hetarp@live.com

Järvenpään ympäristöyhdistys ry