Sijainti: Pääsivu / Kannanotot / Kinnarin koulun asemakaavanmuutos

Kinnarin koulun asemakaavanmuutos

Lausunto asemakaavan muutosluonnoksesta 20.6.2017

Järvenpään ympäristöyhdistys ry

KINNARIN KOULUN ASEMAKAAVANMUUTOS

LAUSUNTO ASEMAKAAVALUONNOKSESTA 20.6.2017

 

KAAVATILANNE

Asemakaavat.

Koulukorttelin asemakaavat ovat tulleet voimaan vuosina 1977 ja 1985. Kinnarin koulun tontilla on kolme koulurakennusta. Vanhin koulurakennus (v. 1920) sijaitsee urheilu- ja virkistysalueella ja se on suojeltu asemakaavassa. Suunnittelualueen länsipäässä on puistoaluetta (VP) ja vesialuetta (W).

Asemakaavan muutosluonnos

Asemakaava-alue muodostuu opetustoimintaa palvelevien rakennusten korttelialueesta (YO-x) ja lähivirkistysalueesta (VL) sekä siihen liittyvistä kaduista. Koulun tontti liittyy ympäristöön Puistotien, Koulukujan, Metsolantien ja Kinnarinpolun kautta.

Koulun tontille on osoitettu uutta koulurakennusta varten 10100 km2 rakennusoikeutta. Koulutontilla säilytettävien kahden vanhemman rakennuksen kerrosalat on osoitettu nykytilanteen mukaisesti.

Koulukujaa on levennetty koulun kohdalla saattoliikenteen pysähtymistä varten. Koulutontin Metsolankadun puoleiselle sivulle on merkitty istutettava puurivi.

MIELIPIDE

Asemakaavaluonnos säilyttää korttelin vanhat kauniit rakennukset, mikä on kaupunkikuvallisesti arvokasta. On hienoa, että asemakaavaluonnoksessa on suojeltu vanhat koulurakennukset (vuosilta 1920 ja 1930), jotka edustavat paikallishistorian kerrostumia sekä vanhempien ja nuorempienkin asukkaiden muistipaikkoja. Lammen ympäristö komeine puustoineen on myös suojeltu s-1-merkinnällä, jonka mukaan aluetta on hoidettava niin, ettei maiseman luonne oleellisesti muutu.

Jotta uudet rakennukset maisemoituvat ympäristöön, on tonttiin rajautuvien katujen varsille tai tontin reunoille istutettava puurivit. Koulutontin alustavassa käyttösuunnitelmassa tontin jokaiselle sivulle on esitetty puurivejä tai – ryhmiä. Kaavaluonnoksessa puurivi on kuitenkin merkitty vain tontin Metsolankadun puoleiselle sivulle. Myös Kinnarinpolun puoleiselle sivulle tulisi osoittaa puurivi ja urheilukentän laidassa oleva nykyinen puurivi tulisi merkitä kaavaan säilytettävänä puurivinä.

Koulukujan puolelle on esitetty katualueen laajennus saattoliikennettä varten. Sillä sivulla kasvavat muutamat koivut olisi syytä tutkia. Mikäli niiden kunto on hyvä ja puut ovat elinkelpoisia, ne tulisi merkitä kaavaan säilytettäviksi. Mikäli Koivukujan varrella oleva vanha, iso koivu todetaan kunnoltaan hyväksi ja sen etäisyys katurakenteisiin nähden on säilyttämisen kannalta riittävä, tulee puu säilyttää ja merkitä kaavaan suojeltavaksi. Silloin pitää tutkia voiko saattoliikenteen levennystä lyhentää sen verran, että koivu voidaan säilyttää.Hiljaisella katuosuudella saattoliikenteelle jää kyllä riittävästi tilaa pysähtyä.

Yleisesti ottaen kaupunkikuvalliset puut, pensas- ja kuusiaidat ym. ympäristön viihtyisyyttä luova kasvillisuus pitäisi asemakaavoituksessa ottaa huomioon ja mahdollisuuksien mukaan suojella yhtä tärkeinä ympäristön viihtyisyyttä ja historiallisia kerrostumia luovina elementteinä kuin vanhat rakennukset.

Koulutontin hulevesiratkaisuihin tulee kiinnittää erityistä huomiota.

 

Yhteyshenkilö

Heta Rinta-Pollari, pj

p. 040 705 7278

hetarp@live.com

 

Järvenpään ympäristöyhdistys ry:n puolesta

Heta Rinta-Pollari

Irja Paloheimo

Seija Tulonen