Sijainti: Pääsivu / Kannanotot / Aloite kaupunginpuutarhurista 11.9.2017 ja vastaus

Aloite kaupunginpuutarhurista 11.9.2017 ja vastaus

Järvenpää on neljänneksi tiheimmin asuttu kaupunki Suomessa. Järvenpään kasvuvauhti on nopeinta koko Manner-Suomessa. Järvenpää tarvitsee henkilön jolla on hanskassa koko Järvenpään ympäristöasiat. Teimme aloitteen kaupunginpuutarhurista.

Järvenpään ympäristöyhdistys ry

 

ALOITE 11.9.2017

 Järvenpään kaupunginvaltuustolle

 

Aloite kaupunginpuutarhurin palkkaamiseksi Järvenpäähän

 

Järvenpäässä on ollut viheralan ammattilaisia 1970-luvun alkupuolelta aina vuoteen 2009 asti. Kaupunginpuutarhurin alaisuudessa olleen rakentamisen ja ylläpidon henkilöstön lisäksi kaavoituksessa oli maisema-arkkitehti vastaten ympäristösuunnittelusta. 2000 luvun alkuvuosina kaupunginpuutarhurin virka siirrettiin tilaaja-tuottaja toimintamallia noudattaen silloiseen suunnitteluyksikköön suunnittelupäällikön alaisuuteen. Puistonrakentaminen ja ylläpito jäivät ns. tuottajapuolelle ja puistosektori alkoi hallinnollisesti hajaantua. Tällä hetkellä ymmärtääksemme kaupungissa ei ole viheralueiden suunnittelussa eikä rakentamisessa/rakennuttamisessa yhtään alan ammattilaista, ainoastaan ylläpidossa.

Kaupunginpuutarhurin tehtäviin kuuluu kokonaisvastuun ottaminen kaupungin viheralueiden kehittämisestä. Se sisältää yhteistyön kaavoituksessa muun muassa viheralueverkoston, luontoarvojen säilyttämisen ja hulevesialuevarausten sekä tulvareittien tilatarpeiden määrityksessä. Erittäin tärkeää olisi saada myös yleis- ja asemakaavoitukseen maisema-arkkitehti, joka vastaisi kaavatasolla viheraluevarauksista. Kaupunginpuutarhurin työssä yhteistyö rakennusvalvonnan kanssa ja kaupungin kiinteistöjen ympäristösuunnittelussa on tärkeätä erityisesti kaupunkikuvallisissa asioissa. Viheralueohjelman kehittäminen luo suuntaviivoja tulevaisuuden viherrakenteelle. Suunnittelun määrätietoinen ohjaaminen viheralueilla, katuympäristössä, liikunta-alueilla ja talous- sekä puistometsissä luo yhtenäistä, monimuotoista ja laadukasta ympäristöä kuntalaisten arki- ja virkistyskäyttöön. Samoin rakentamisen ja ylläpidon huomioiminen suunnittelussa luo pohjan kustannustehokkaalle ja pitkäjänteiselle viheralueiden kehittämiselle. Viheralan tietämys vahvistaa kaupunkikuvaa ja edesauttaa järkevien, helppohoitoisten ja kestävien ratkaisujen toteuttamisessa pitkällä tähtäimellä.

Kaupunginpuutarhurin työ vaikuttaa kaupungin imagoon viihtyisyyden lisääntymisenä ympäristösuunnittelun keinoin, mikä on tärkeä kilpailutekijä kaupungin markkinoinnissa uusille asukkaille, yrityksille ja matkailulle. Kaupunkirakenteen tiivistyessä kaupunkikuvalliset asiat korostuvat entistä enemmän antaen toivottavasti kaupungistamme myönteisen kuvan. Esitämme, että Järvenpään kaupunki palkkaa kaupunginpuutarhurin vastaamaan tästä tärkeästä työkentästä, viheralueiden kokonaisvaltaisesta kehittämisestä.

 

Järvenpään ympäristöyhdistyksen puolesta

 

Seija Tulonen

Irja Paloheimo

 

Lähettäjä: Hänninen Satu
Lähetetty: perjantai 23. helmikuuta 2018 10.09
Vastaanottaja: hetarp@live.com
Aihe: Aloitteenne: Kaupunginpuutarhurin palkkaaminen Järvenpäähän

 

Hei,

olette jättäneet kuntalaisaloitteen kaupunginpuutarhurin palkkaamisesta Järvenpäähän. Vastaus aloitteeseenne alla.

 

Kuntalaisaloite /Järvenpään ympäristöyhdistys ry: Kaupunginpuutarhurin palkkaaminen Järvenpäähän

 

Vastine

Kaupunkitekniikan avainalueelle sijoittuvat yleisten alueiden infran suunnittelu, rakentaminen ja kunnossapito.

Viheralueiden suunnittelu ja rakentaminen on kaupunkitekniikan toiminnassa sisällytetty alueiden kokonaissuunnitteluun ja rakentamiseen.

Kaupungilla ei ole omaa vihersuunnittelua ja –rakentamista, vaan palvelu tuotetaan ulkopuolisina toimeksiantoina.

 

Kaupunginpuutarhurin tehtävät sisältyvät tällä hetkellä Kaupunkikehityksen palveluprosesseissa kulloisenkin tehtäväkokonaisuuden vastuutahoille, ja ne huomioidaan sekä maankäytön että rakennussuunnittelussa ja edelleen alueiden rakentamisessa. Kaupungin yleisten alueiden kunnossapitopalvelut tuotetaan 1.5.19 alkaen (Kh 11.9.17 §70) ulkopuolisella palveluntuottajalla. Kaupunkitekniikan viheralueiden huolto- ja ylläpidon hankinta- ja valvontaosaamista vahvistetaan ennen alueurakan käynnistymistä.

 

Järvenpäässä asemakaavahankkeita toteutetaan enenevissä määrin kumppanuustoiminnan kautta. Yhteishankkeissa kumppani tuottaa niin arkkitehti- kuin myös maisema-arkkitehtiosaamista rinnan kaavaprosessin kanssa. Muuten kaavoitukseen (asemakaavoitus ja yleiskaavoitus) tarvittava maisemasuunnitteluun ja –arviointiin tarvittava osaaminen tuotetaan tapauskohtaisesti ulkopuolisina toimeksiantoina.

 

Ystävällisin terveisin,

Satu Hänninen

 

SATU HÄNNINEN

Asiakaspalvelupäällikkö

 

JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI

Kaupunkikehitys,

Seutulantalon palvelupiste

Seutulantie 12, PL 41, 04401 Järvenpää

Vaihde (09) 27 191

Matkapuhelin 040 315 2457

satu.hanninen@jarvenpaa.fi