Sijainti: Pääsivu / Kannanotot / Muistutus Uudenmaan 4. vaihemakuntakaava

Muistutus Uudenmaan 4. vaihemakuntakaava

Järvenpään ympäristöyhdistys ry

 

MUISTUTUS 8.12.2016 

UUDENMAAN 4. VAIHEMAAKUNTAKAAVA. EHDOTUSVAIHE

 Keskiselle Uudellemaalle, etenkin pääradan varrelle kohdistuu kiihtyvä rakentamispaine. Helsingin lisäksi maassamme on vain kolme kuntaa, joiden asukastiheys on yli 1000 as/km2. Kaksi näistä sijaitsee pääradan varrella, Kerava (asukastiheys 1.1.2016 1152 as./km2) ja Järvenpää (asukastiheys 1089 as./km2). Näiden sekä naapurikuntien asukasluku kasvaa jatkuvasti. Niinpä virkistys- ja viheralueiden kuin myös luonnonsuojelualueiden tarvekin kasvaa alueella koko ajan.

Nykyiset niukat viheralueet ovat kovassa kulutuksessa, ja niiden sekä sekundäärisemmän vihreän biodiversiteetti köyhtyy hyvää vauhtia. Tästä näkökulmasta katsoen maakuntakaavaehdotus näyttää kovin köyhältä. Viher- ja virkistysalueita on niukasti, suojelualueita vieläkin niukemmin.

 

Luonnon monimuotoisuuden kannalta tärkeiden LUO-alueiden siirto oikeusvaikutuksettomaan liiteaineistoon ei edistä näiden alueiden luontoarvojen säilymistä. LUO- kohteiden osoittamista kaavakartalla tulisi vakavasti harkita.

 

Monilla kaavaehdotuksen virkistysalueilla on virkistäytymisen ohella myös huomattavia luontoarvoja. Nykyinen virkistysalueen suunnittelumääräys ei ole riittävä turvaamaan näitä arvoja. Nyt oikeusvaikutteisesta kaavakartasta poistetun LUO- ominaisuusmerkinnän käyttö päällekkäin muiden ominaisuusmerkintöjen kanssa korostaisi tällaisten alueiden luontoarvoja. Esimerkiksi Järvenpään Vanhankylän niemi on osoitettu virkistysalueeksi, joka samalla sisältyy maakunnallisesti merkittävään kulttuuriympäristöön. Merkinnät ovat paikallaan, mutta eivät välttämättä turvaa alueen harvinaisen komeaa vanhaa puustoa ja linnuston kannalta tärkeätä rantakasvillisuutta.

 

Maakuntakaavaehdotus ei miltään osin kehitä maakunnallista viherrakennetta Järvenpään kohdalla. Keravan tavoin piripintaan rakennettu kaupunki on täysin riippuvainen naapurikuntien viher- ja virkistysalueista. Myöskään hiljaisia alueita ei ole Järvenpäässä. Kaupungin hälinästä poispäästäkseen on matkustettava Sipoonkorpeen tai Kytäjä-Usmi alueelle.

 

Esitämme kaavaehdotukseen seuraavia muutoksia ja täydennyksiä:

  • Kaavaluonnoksessa Järvenpään Kupukallion virkistysaluetta oli laajennettu Tuusulan Ämmälänmäkeen. Tämä kallioinen metsä on jo nykyisin erittäin suosittu ulkoilualue. Radan varren yhä tiivistyvien ja laajenevien taajamien asukkaille se on suorastaan välttämätön. Virkistysalue tulisi osoittaa kaavakartassa luonnosvaiheen mukaisessa laajuudessaan, eli myös Tuusulan puoleinen osa olisi merkittävä virkistysalueeksi.

  • Tuomaalansuon pohjoisosakin, jota on kaavaluonnoksesta supistettu, on syytä osoittaa virkistysalueena. Alue on erittäin suosittu ja tarpeellinen ulkoilualue Tuusulanjärven ja pääradan välissä ja sen merkitys maakunnallisena virkistysalueena tulee vääjäämättä kasvamaan, koska asutuksen määrä sen ympärillä kasvaa lähivuosina merkittävästi. Tuomaalansuon laajempaa säilyttämistä tukevat myös alueen luontoarvot, joista on saatu tietoa mm. kunnan teettämässä METSO-selvityksessä. Suoalueen arvokkaimmille osille tulisi harkita myös SL-merkintää.

  • Kuntalaisten virkistyskäytön kannalta keskeisen tärkeää on se, mitä tapahtuu Tuusulanjärven rannoille. Järven ranta-alueiden yleiseen virkistyskäyttöön ja suojeluun sopivat alueet tulisi osoittaa nykyistä kattavammin.

  • Esitämme lisäksi, että maakuntakaavassa otettaisiin huomioon kolme uutta maakunnallisesti arvokasta ja pinta-alaltaan yli 5 ha laajuista luontokohdetta, jotka on löydetty Järvenpäässä vuonna 2015 tehdyssä luontotyyppikartoituksessa (Faunatica):

  • Runsaslahopuustoinen kangasmetsä 5,88 ha (kohdekortti ID 2)

  • Runsaslahopuustoinen kangasmetsä 5,05 ha (kohdekortti ID 18)

  • Lehto ja puro 10,62ha (kohdekortti ID 51)

Esitämme, että kohteet otettaisiin maakuntakaavassa huomioon uusina SL-varauksina.

Liitteet: Järvenpään maakunnallisesti arvokkaiden uusien luontokohteiden kohdekortit ja kartat (5 kpl).

 

Yhteyshenkilö

Heta Rinta-Pollari

p. 040 705 7278

hetarp@live.com

 

Järvenpään ympäristöyhdistys ry

 Heta Rinta-Pollari, puheenjohtaja