Sijainti: Pääsivu / Kannanotot / Terhola, Rousun alue lausunnot

Terhola, Rousun alue lausunnot

Asemakaavamuutoksesta ja asemakaavaehdotuksesta

 Suomen luonnonsuojeluliitto Järvenpää ry

 LAUSUNTO 12.12.2017

 

TERHOLA, ROUSUN ALUE

Lausunto asemakaavaehdotuksesta

Suunnittelualuetta halkoo Isonkydönpuron laakso, joka on Järvenpään luontotyyppiselvityksessä (Faunatica 2015, kohde 51) arvioitu kansallisesti arvokkaaksi luontokohteeksi. Myös Järvenpään kaupungin teettämässä pienvesiselvityksessä (Pöyry 2017) on Isonkydönpuron luontoarvot huomioitu vesilain 2 luku 11§ mukaisiin suojeltuihin noroihin kuuluviksi ja ympäröivän lehdon olevan metsälain 10 § erityisen tärkeisiin elinympäristöihin kuuluvana kohteena. Pienvesiselvityksen mukaan suositeltavaa on säilyttää 20-30 metriä leveä suojavyöhyke, jota ei hakata ja josta ei korjata pois lahopuuta. Myös uoman varteen pihojen alareunaan on suositeltavaa jättää hoitamattomat suojavyöhykkeet 2-5 m, ja pihoilta leviävät haitalliset ruttojuurikasvustot tulee poistaa, jotta laji ei leviä lehtoon. Alueella on silmälläpidettävän (NT) korpinurmikan kasvupaikka (Rassi ym. 2010). Alue täyttää Metso-kriteerit I luokan kohteena (Pienvesiselvitys 2017).

Asemakaavaehdotuksessa purolaakso on merkitty luonnonsuojelualueeksi ja sen reuna-alue on saanut merkinnän luo = luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeä alue.

Suunnittelualueella on myös toinen Faunatican selvityksessä kartoitettu luontokohde no. 57. Kuvio on pieni nevakorpi, jonka valtapuu on hieskoivu. Asemakaavaehdotuksessa kohde on rajattu ja saanut merkinnän luo -1 = luonnon monimuotoisuuden kannalta tärkeä alue tai kohde.

Asemakaavaehdotuksessa rakennuskortteleiden määrää on vähennetty asemakaavaluonnokseen verrattuna. Asuinkerrostalojen ja rivitalojen kortteli (ARK-11) on kokonaan poistettu. Erillispientalojen tonttien (AO-33) lukumäärä on 8 kun se asemakaavaluonnoksessa oli 15. Mm. alueen kaakkoiskulmassa, aivan luo- alueen vieressä olleet kaksi AO-tonttia on poistettu.

Rivitalojen ja kytkettyjen pientalojen korttelialueita (AP-4) on kaksi kuten asemakaavaluonnoksessakin.

Myös rakentamisen volyymia on vähennetty. Asemakaavaluonnoksen rakennusoikeus oli yhteensä runsaat 8700 k-m2, kun se asemakaavaehdotuksessa on n.6000 k-m2 (asuntokerrosala n. 4940 k-m2). Laskennalliset asukasluvut ovat vastaavasti luonnoksessa n. 170 – 190 asukasta ja ehdotuksessa n. 90 – 110 asukasta.

 

MIELIPIDE

Rakentamisen määrä asemakaavaehdotuksessa on suhteellisen maltillinen, vaikka pidämme edelleenkin tarpeettomana silpoa yhtä Järvenpään laajimmista ja tärkeimmistä virkistysalueista.

Muuten alueen luontoarvot on asemakaavaehdotuksessa säilytetty hyvin. Suomen luonnonsuojeluliiton Järvenpään yhdistys jätti kuluvan vuoden helmikuussa kaupunginvaltuustolle aloitteen muutamien tärkeiden luontokohteiden suojelusta Järvenpään kaupungin panoksena maa- ja metsätalousministeriön lanseeraamaan ja Suomi 100-juhlavuoteen liittyvään ”Luontolahja Suomelle”-kampanjaan. Yksi kohteista on Isokydönpuron laakso. Olemme tyytyväisiä, että tämä luontokohde on saanut arvoisensa suojelumerkinnän asemakaavassa ja että sen reuna-alueet ovat saaneet luo- merkinnän.

 

Luonnonmukaiset purot ja norot sekä niiden reuna-alueet ovat jo lähtökohtaisesti suojeltuja lainsäädännössä (vesilaki, metsälaki). Lisäksi Isonkydönpuro on kaupungin teettämissä selvityksissä (luontotyyppiselvitys, pienvesiselvitys) todettu kansallisesti arvokkaaksi luontokohteeksi. Alueen arvo on tunnustettu jo aikaisemmin: huomionarvoinen kasviesiintymä nro 14 Järvenpään luontotietojärjestelmässä, joka on kaavoittajienkin käytössä. Lehtokasvit ja puronvarsi ovat äärimmäisen herkkiä kulutukselle. Kaavan mukaan tulevan luonnonsuojelulain nojalla suojellulla alueella (SL) ei saa turmella kasvillisuutta, eläimistöä eikä elinympäristöjä. Asemakaavaselostuksesta on poistettava maininnat siitä, että suojelumerkinnöillä ei rajoiteta nykyisenkaltaista virkistyskäyttöä (mm. vastineet luonnosvaiheen mielipiteisiin). Suojelualueen luontoa turmeleva maastopyörärata on poistettava ja alue on ennallistettava arvonsa mukaisesti tuhoamatta herkkää lehtokasvillisuutta tai puroa.

 

Emme voi olla huomauttamatta asemakaavaselostuksen laadusta. Siinä on runsaasti kirjoitusvirheitä, asiavirheitä ja kielivirheitä, jopa niin pahoja, että tekstin ymmärrettävyys vaarantuu paikka paikoin. Selostus vaatii paitsi oikolukua myös huolellista editointia.

 

Yhdistyksellämme ei ole muuta huomautettavaa asemakaavan muutosehdotuksesta.

 

Yhteyshenkilö

Heta Rinta-Pollari, pj

p. 040 705 7278

hetarp@live.com

 

Suomen luonnonsuojeluliitto Järvenpää ry:n puolesta

 

Heta Rinta-Pollari

Irja Paloheimo

--------------------------------

Järvenpään ympäristöyhdistys ry

 

LAUSUNTO 23.5.2017

TERHOLA, ROUSUN ALUE

Lausunto asemakaavaluonnoksesta

 

Järvenpään yleiskaavassa 2020 suunnittelualue on merkitty pientalovaltaiseksi asuntoalueeksi sekä viheralueeksi, jossa kulkee ulkoilureittejä.

Suunnittelualueella on hyvin suosittu kuntopolku ja hiihtolatu.

Suunnittelualuetta halkoo Isonkydön purolaakso, joka on Järvenpään luontotyyppiselvityksessä (Faunatica 2015, kohde 51) arvioitu kansallisesti arvokkaaksi luontokohteeksi. Purolaakson lehto käsittää valtakunnallisesti äärimmäisen uhanalaisia, vaarantuneita ja silmälläpidettäviä luontotyyppejä. Se on koko Uudenmaan mittakaavassa poikkeuksellisen laaja runsasravinteisten puronvarsilehtojen kokonaisuus ja sen luonnontila on säilynyt hyvänä.

Faunatican selvityksessä alue on arvioitu 10,6 ha suuruiseksi.

Asemakaavaluonnoksessa alue on saanut merkinnän luo = luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeä alue.

Suunnittelualueella on myös toinen Faunatican selvityksessä kartoitettu luontokohde no. 57. Kuvio on pieni nevakorpi, jonka valtapuu on hieskoivu. Alueen reunoilla kasvaa kuusia ja mäntyjä sekä tuhka- ja virpapajuja. Kenttäkerroksessa kasvaa mm. mustikkaa, puolukkaa, kangasmaitikkaa ja suonihuopasammalta. Nevapinnoilla kasvaa mm. saraa sekä räme- ja kalvakkarahkasammalta. Asemakaavaluonnoksessa kohde on rajattu ja saanut merkinnän luo-x = luonnon monimuotoisuuden kannalta tärkeä alue tai kohde.

Järvenpään ympäristöyhdistys on 27.2.2017 jättänyt kaupunginvaltuustolle aloitteen muutamien tärkeiden luontokohteiden suojelusta Järvenpään kaupungin panoksena maa- ja metsätalousministeriön lanseeraamaan ja Suomi 100-juhlavuoteen liittyvään ”Luontolahja Suomelle”-kampanjaan. Yksi kohteista on Isokydön purolaakso.

MIELIPIDE

Vaikka suunnittelualueen vähäinen osa on Järvenpään yleiskaavassa merkitty asuntoalueeksi, emme pidä suositun ja erittäin tarpeellisen lähimetsän nakertamista hyvänä. Mielestämme Terholan metsää ei saa supistaa uusilla, merkityksettömän pienillä asuntokortteleilla.

On sinänsä hienoa, että Järvenpään luontotyyppiselvityksessä kartoitetut kohteet on otettu huomioon kaavasuunnittelussa. Isokydön purolaakso olisi kuitenkin merkittävä kaavaan sl-alueeksi, tai luonnonsuojelulain nojalla perustettavaksi suojelualueeksi.

Ihmettelemme, miksi kaavaluonnoksessa sallitaan metsän keskelle AP-4, AO-33 ja AO-16 kortteleissa liike-, myymälä-, työ- yms. palvelutilojen rakentamista, määräyksellä, etteivät ne saa aiheuttaa kohtuutonta häiriötä asutukselle. Mikä lienee kohtuullisen ja kohtuuttoman häiriön raja ulkoilu- ja virkistäytymismetsän keskellä olevalla asuntoalueella?

 

Yhteyshenkilö

Heta Rinta-Pollari, pj

p. 040 705 7278

hetarp@live.com

 

Järvenpään ympäristöyhdistys ry:n puolesta

Heta Rinta-Pollari

Irja Paloheimo