Sijainti: Pääsivu / Metsiensuojeluesitys

Metsiensuojeluesitys

 

Luonto-Liitto Pohjanmaa, Merenkurkun lintutieteellinen yhdistys, Suomen luonnonsuojeluliiton Pohjanmaan piiri, Ostrobothnia Australis ja Vaasan ympäristöseura – Vasa miljöförening julkaisivat maaliskuussa 2017 yhteisen suojeluesityksensä Vaasan kaupungin ja Mustasaaren kunnan omistamista metsäalueista.

Vaasan ja Mustasaaren arvometsiä-kartalla (liite 1) on kooste-esitys niistä metsistä, joilla on järjestöjen mielestä suurta merkitystä luonnonsuojelulle. Kohteet ovat monesti tärkeitä myös virkistysalueina.


Esitys eräiden Vaasan kaupungin ja Mustasaaren kunnan omistamien luonnonsuojelullisesti arvokkaiden metsien suojelemiseksi                                        


Luonto on nyt ja tulevaisudessa tärkeä vetovoimatekjä kasvavalla ja kehittyvällä Vaasan seudulla. Hyvään yhdyskuntarakenteen suunnitteluun kuuluu myös arvokkaiden luontoalueiden säilyttäminen luonnon ja ihmisten hyväksi.

Esitämme kymmenen arvokkaan metsävaltaisen alueen suojelua. Alueet ovat Vaasan kaupungin ja Mustasaaren kunnan omistuksessa. Vaasan kaupungin alueiden pinta-ala on 263 hehtaaria, joka on 0,72 % kaupungin maapinta-alasta. Mustasaaren kunnan alueiden pinta-ala on 43 hehtaaria, joka on 0,05 % kunnan maapinta-alasta.

Esitykseen sisältyvät metsät ovat tärkeitä luonnon monimuotoisuuden, virkistyskäytön ja ympäristökasvatuksen kannalta. Esitys on koottu vuosina 2015 ja 2016 tehtyjen maastokartoitusten ja olemassaolevien tietolähteiden pohjalta

Toivomme Vaasan kaupungin ja Mustasaaren kunnan ryhtyvän aktiivisesti edistämään esitykseen sisältyvien kohteiden lakisääteistä suojelua.

Vuonna 2017 vietetään Suomen 100-vuotisjuhlavuotta. Sitä sopii juhlia myös suojelemalla luonnolle ja ihmisille arvokkaita esimerkkejä suomalaisesta luonnosta. Haastammekin Vaasan kaupunkia ja Mustasaaren kuntaa perustamaan vuonna 2017 luonnonsuojelualueiksi omistamiaan luontohelmiä.

Toimenpide-esitykset Vaasan kaupungille ja Mustasaaren kunnalle:

  1. Järjestöt esittävät Vaasan kaupungin ympäristötoimelle ja Mustasaaren kunnalle, että he selvittävät mahdollisuutta suojella esityksen kohteita osana valtion Luontolahjani satavuotiaalle -kampanjaa tai METSO-ohjelman kautta.

  1. Järjestöt esittävät Vaasan kaupungin kaavoitukselle ja Mustasaaren kunnan kaavoitusosastolle, että esityksen kohteet turvataan säilyttävillä ja suojelevilla kaavamerkinnöillä (SL, V/luo, V/s) tulevissa yleis- ja asemakaavoissa.

  1. Järjestöt esittävät Vaasan viheralueyksikölle ja Mustasaaren kunnalle, että esitykseen sisältyvissä kaupungin ja kunnan omistamissa metsissä luovutaan metsähakkuista ja annetaan metsien kehittyä mahdollisimman luonnontilassa. Esitys ei rajoita tonttien ja ulkoilureittien lähialueiden sekä muiden vastaavien erityiskohteiden turvallisuuden edellyttämiä perusteltuja toimenpiteitä

  1. Järjestöt esittävät Vaasan kaavoitukselle ja viheralueyksikölle sekä Mustasaaren kunnan kaavoitusosastolle, että esityskohteiden osalta pyritän siihen, että alueita ei jatkossa enempää pirstota esimerkiksi uusilla ulkoilureiteillä, ulkoilurakenteilla tai kevyen liikenteen väylillä. Mikäli esityskohteita kaavoitetaan, alueilla tulee huolehtia tavanomaisesta paremmasta vaikutusten arvioinnista ja osallistavasta suunnittelusta.

Toimenpide-esitykset Etelä-Pohjanmaan ELY-keskukselle:

  1. Järjestöt esittävät, että Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen luonnonsuojeluryhmä edistää esityskohteiden suojelua esimerkiksi Luontolahjani satavuotiaalle -kampanjan tai METSO-ohjelman kautta ja valvoo niiden kaavoitusta.

 Toimenpide-esitykset Pohjanmaan liitolle:

  1. Järjestöt esittävät, että Pohjanmaan liitto edistää parhaillaan valmisteltavassa Pohjanmaan maakuntakaavassa 2040 alueiden säilymistä ja suojelua ja välttää ohjaamasta niille luontoarvoille haitallista maankäyttöä.

 

Lisätietoja:

Birthe Weijola, 050-3239037, birthe.weijola@gmail.com

 

Vaasassa 7.3.2017


Luonto-Liitto Pohjanmaa ry

Senni Korhonen, puheenjohtaja

 

Merenkurkun lintutieteellinen yhdistys ry

Heikki Vainio, puheenjohtaja

 

Ostrobothnia Australis rf

Victoria Nylund, ordförande                                                  Gun Dahlvik, sekreterare

 

Suomen luonnonsuojeluliiton Pohjanmaan piiri ry

Hannu Saari, puheenjohtaja                                                 Teemu Tuovinen, aluesihteeri

 

Vaasan ympäristöseura – Vasa miljöförening ry

Matti Tuomaala, puheenjohtaja                                              Lasse Villanen, sihteeri

 

Jakelu:

Vaasan kaupungin kaavoitus: Kaavoitusjohtaja Päivi Korkealaakso

Vaasan kaupungin ympäristötoimi: Ympäristötoimen johtaja Christer Hangelin

Vaasan kaupungin viheralueyksikkö: Viheraluepäällikkö Timo Jousmäki, metsänhoitaja Johan Holmfors

Mustasaaren kunta: Kunnanjohtaja Rurik Ahlberg

Mustasaaren kunnan kaavoitusosasto: Kaavoituspäällikkö Barbara Påfs

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen luonnonsuojeluryhmä: Luonnonsuojeluryhmän päällikkö

Leena Rinkineva-Kantola

Pohjanmaan liitto: Ympäristöasiantuntija Christine Bonn

 

Suojeluesitys: 

Vaasan ja Mustasaaren arvometsiä - 10 suojeluehdotusta luonnon ja ihmisten hyväksi


Liitteet:

Liite 1: Suojeluesityskohteiden koostekartta

Liite 2: Bölenmetsän kohdekuvaus

Liite 3: Hovioikeudenmetsän kohdekuvaus

Liite 4: Koskskogen-Maraholmsträsketin kohdekuvaus

Liite 5: Kylälammen itäpuolen metsän kohdekuvaus

Liite 6: Långstrandsbergenin kohdekuvaus

Liite 7: Mustikkamaan kohdekuvaus

Liite 8: Solasaaren itäosan soiden ja metsien kohdekuvaus

Liite 9: Storträsket-Furusbackenin kohdekuvaus

Liite 10: Vaskiluodon kosteikon kohdekuvaus

Liite 11: Öjenin Natura-alueen laajennuksien kohdekuvaus