Sijainti: Pääsivu / Vaasan seutu-Vasa nejden / Vasa nejdens naturbesöksmål

Vasa nejdens naturbesöksmål

Natur och friluftsliv

Kyrkparken
Omkring Trefaldighetskyrkan. Av parkens många gamla träd är de vanligaste arterna parklind, skogslönn och europeisk lärk. Även ask, ek, furste­poppel, lagerpoppel och skogsalm trivs bra i parken och har vuxit sig ståtliga. Träden är över hundra år gamla. Här växer också hästkastanj.

Alkula trädslagsstig
Gamla Vasagatan 20, det finska högstadiet Variska. Stigen (1 km) har sjutton informationstavlor. Planterade inhemska och utländska träd och buskar. 

Risö och Rövarskäret
Från Gamla Vasa hamn längs Hästholmsvägen. Risö­fladan finns i Södra Stadsfjärdens bortre ända vid Toby åmynning. Till fågeltornet leder det en 350 m lång stig genom vass, delvis längs spångar. Skogen är till stor del i naturtillstånd. Fågelskyddsområde. Namnet Rövarskäret kan härröra sig från ”sjörövarna” Vitaliebröderna, som erövrade Krytzeborgs slott.

Molnträsket
Från Kapellbacksvägen i Korsnäståget mot öster eller från Kontorsvägen vid Fågelberget mot syd. Molnträsket är ett 700 ha stort och mångsidigt friluftsområde för alla årstider. Terrängen är omväxlande med stigar, spår och grusvägar. Stora flyttblock. ðMolnträskets sydspets. Flera flyttblock i storleken  60 - 100 kubikmeter. Lämningar av fäbodstuga och årtal inhackade i sten. Området har även varit torrlagt.

Blåbärslandet
Från korsningen av Förbindelsevägen och Melmovägen mot sydost. Skogsstigar korsar området, museiväg från Gamla Vasa till Gerby by samt senare till Klemetsö udde. Skog i naturtillstånd. Bakom järnvägsspåret rester av det första beckbruket.

Sidländet
Från Karperöfjärdens östra strand mot nordost. En relativt vidsträckt mosaik av skogar och myrar i Korsholms kommun. På området växlar frisk moskog med unga myrar av olika typer, ofta frodiga skogskärr. Myrarna befinner sig 10-25 meter över havet och de har ännu inte nått högmossestadiet. Gran­dominerad gammelskog med inslag av asp och björk. Skogbeståndet i naturtill­stånd, rikligt med omkullfallna träd. Ett utmärkande drag för området är skogs­kärrens naturtillstånd samt de alternerande naturtyperna momark och skogskärr. En del av myrarna är öppna ytvattenpåverkade starr-fattigkärr, men de domine­rande myrtyperna är örtrika skogskärr, starr-skogskärr och fattigkärrs-tallkärr. På de frodigaste ställena finns det representativa klibbalsmader där man hittat svam­parna lackticka och trollhand. I den gamla skogen finns det ställvis gott om aspgelélav, lunglav och skinnlav. Kärrens mikroklimat är också viktigt för arterna. På området finns bl.a. svamparna rosenticka, gränsticka, ostticka, stor aspticka och rynkskinn.

Vedahugget
I Korsholm 10 km österut från Vasa. Natura 2000-området utgörs av frisk grandominerad moskog och lundartad moskog. Trädbeståndet är gammalt och flerskiktat. Det finns ställvis rikligt med gamla aspar och björkar, vindfällen och lövträdsstubbar, samt tallar med sköldbark. Här och där står döda barrträd. Terrängen är stenig och blockrik. I områdets södra del finns ett litet sankt skogskärr i naturtillstånd, med ett trädbestånd av varierande ålder och storlek. I området förekommer den hotade lacktickan och på aspstammarna växer lunglav. 

Öjberget
Öjbergsvägen från Sundom. Naturstig från Öjbergsmossen till jättegryta och djävulsåker på martallsbeklädd meteoritkraterkant vid Söder­fjärden. Vida utsikt över Söderfjärden från torn på slalombackens topp.

Öjen
Vid Myrgrundsvägen, 3 km från Vasa centrum.  4,5 km lång naturstig. Kompassros från slutet av medeltiden vid stigen. Öjen är ett vidsträckt skyddat gammelskogsområde. Största delen består av gammal grandominerad, ställvis försumpad barrskog. Informationstavlor berättar om naturen, medicinalväxter och folktro. Öjen hör till Natura 2000-nätverket och ingår i skyddsprogrammet för gamla skogar. Skogslandskapet varierar från frodiga strandlundar till tallbestånd på karga bergsknallar. De äldsta träden är nästan 200 år gamla. Det har gått flera tiotal år sedan de senaste avverkningarna, vilket märks bl.a. på det stora antalet murkna träd och många arter av tickor.

Rödgrynnorna
Köklot, från Norrskat hamn 6 km mot nordväst. En grupp av 40 klippiga holmar. På den nordligaste holmen, Yttre Rödgrund, finns sten­hug­garnas stora minnesmärke inhackat i klippan över stenbrottet som fanns där på 1850-talet. På holmen finns inga sommarstugor.

Valsörarna, Storskär och Ebbskär
Båtresa från hamnarna i nordvästra Replot eller Björköby ca. 15 km. Transport vid behov från Björköby, förfrågningar Turist­byrån tel. (06) 325 1145.  Natura 2000-område, minnesmärke från 1808-09 -års krig. En rödmålad järnfyr uppfördes 1885-86, H. Lepaute vid Gustave Eiffels ingenjörsbyrå. Valsörarna har en mångsidig natur med våtmarker, björkskog, steniga stränder och skyddade vikar. Kärleksstigen (2,5 km) mellan fd. sjöbe­vakningsstationen och fyren går genom olika naturtyper. Valsörarna är ett natur­skyddsområde med allmänt landstigningsförbud under häckningstiden 1.5-31.7 med undantag för angivna platser. Eldplats, torrtoalett.

Mickelsörarna (Vörå-Maxmo)
Från Köklot 10 km norrut. Natura 2000-område. Skärgården består av ca 300 holmar och skär, som delvis ägs av staten. Andra är privatägda naturskyddsområden. Terrängen är ytterst stenig. På området finns det rikligt med fornlämningar, fångstläger och hamnplatser, kompassrosor och jungfrudanser.

Norrskär
Kortaste resan från Replot, Klobbskat 20 km mot väster. Den yttersta ögruppen mitt i Kvarken, Norrskär, består av två stora holmar, Östra Norrskär och (Västra) Norrskär samt flera små holmar. Norrskär är den mest isolerade ö­gruppen i Kvarken. Fyren restes år 1848 på den högsta punkten. Norrskär har varit befäst ända sen andra världskriget men övergavs av försvarsmakten år 2000. Det rika fågelbeståndet och den känsliga naturen tillåter endast en begränsad mängd besökare.

Kopparfuruskär
7 km mot nordväst från Vasklot hamn. En allmän båthamn för specialbåtar mot norr från infartsleden. På holmen finns det spår i terrängen av en rysk bevakningsstation. Grilltak, toalett anpassad för rörelsehindrade.

Larsbjörkasskär
En holme 3,5 km från Norra Vallgrunds båthamn mot öster. Ett friluftsområde med grillplats, toalett och bastu, ägt av Vasa stad. Brygga för större båtar.

Nagelskär
En holme 1 km från Gerby båthamn mot nordväst, ägd av Vasa stad. Friluftsområde med brygga, badstrand och eldplats.

Kuni vandringsled
Från Kvevlax 6 km till Kunivägen, start från Kunivägen 100, olika långa vandringssträckor, från 6,4 km till 12,5 km. Rast- och eldplatser.

Karperöfjärdens sydspets
Från Smedsby 2 km, från Karperövägen till höger. Fågelskyddsområde.

Degerträsk och Degermossen
4,5 km från Singsby vägskäl längs väg 724 mot  Replot. Friluftsområde, plats för lägereld vid sjöstranden.

Iskmoön
Från Alskat, på högra sidan av Köklotvägen före broarna. Natur­skydds­område på Natura 2000-område.

Björnholmsleden
Vassor byväg 189, startpunkten nära stranden, sammanlagt 6,3 km. Björnholmen på Österfjärden rundas. Rastplats.

Stundars vandringsleder 6,6 km (2 km)
Start från Stundars museum och kulturcentrum. Rastplats, eldplats samt toaletter.

Sommarö
Replot, Södra Vallgrund, Österändsvägen, Sommarövägen. Be­fästningsområde, som tillhört försvarsmakten, med obebyggda stränder och klippor. Skogen är till största delen i naturtillstånd. Sommarstugor och fast bo­sättning saknas. Naturstig 2,5 km och 3,2 km. Vindskydd, eldplatser, torrtoalett.

Kvicksund
Vargisvägen, Panike. Vargisstugan. Forststyrelsen: tel.020 564 5281. Stugorna Vargis och Björkören är lämpliga raststugor för kanotister. Platsen är känd som jägarrörelsens etappstation och tillhåll för spritsmugglare under förbudslagstiden.

Björköby-Panike vandringsled
Start från Svedjehamn, Bodback, Björköby eller från Hamn­skatan, Panike, Replot. Vandringsled i etapper, 12 km. Båttransport över Korsbådafjärden och Kvicksund kan beställas från Salteriet tel. (06) 352 4016 eller 045-129 6460. Tält- rast- och eldplatser, torrtoaletter.

Bodvattnet runt, 3,5 km.
Kortare vandringsled, som delvis sammanfaller med Björköby-Panikeleden. Start från Bodback eller från Svedjehamn mot väster. Rastplats.

Geologiska sevärdheter

Vasa granit
Till exempel i Trefaldighetskyrkans och Hovrättens stenfot. Grå­aktig granit med strödda korn av ljus fältspat och ställvis förekomst av granat, kordierit, sillimanit och gnejs. Se Skärgården, Rödgrynnorna.

Söderfjärden
Ca 8 km söderut från Vasklot mot Sundom och Solf. Söder­fjärden bildades av ett meteoritnedslag för ca. 520 miljoner år sedan. På 1920-talet torrlades den försumpade havsviken, som var 5 km i diameter. Man fick ytterligare 1400 ha tilläggsmark och kan nu odla 2 300 ha. Söderfjärden är en nationellt viktig kulturmiljö och en viktig rastplats för flyttfåglar, däribland tranor.

Vassorfjärden
Riksväg 8 tangerar Vassorfjärden på sydsidan. 8 km från Kvevlax längs Karlebyvägen. Uppgrundad vik pga. landhöjningen, fågelskydds­område, lekområde för fisk vid Kyro älvs mynning. Litet fågeltorn vid riksvägen. Vassorfjärden-Österfjärden-Söderfjärden är ett vidsträckt mynningsområde för Kyro älv. Älven mynnar i en över 10 km lång inre havsvik. Områdena med vass- och sävvegetation är tiotals hektar stora. Tack vare landhöjningen och sedi­menttillförseln från älven förändras växtligheten kontinuerligt. De mest talrika fågelgrupperna är sjöfåglar, vadare och en artrik måskoloni. Deltaområdet är också av stor betydelse för vilande flyttfåglar. Svanarna är typiska fåglar som stannar till på området. Under ruggningstiden anländar hundratals sjöfåglar till området. Deltaområdet är ett av våra viktigaste fågelvatten, fastän invallningarna och dräneringsarbetet har förminskat området med flera hundra hektar. Surt vatten från de alunrika invallningarna har vintertid dödat växtligheten på vid­sträckta områden och försvagat mynningsområdets betydelse för fisket.

De Geer moränryggar
Bl.a. kring kyrkan i Björköby och utanför småbåts­hamnen Svedjehamn. Åsar som bildats av stenar och grus, som samlats i sprickor i inlandsisen under vattenytan parallellt med iskanten.

Utsikt från torn eller bro

Toby åmynning och Södra Stadsfjärden
Från Gamla Vasa hamn skyltning till Rövarskärets fågeltorn. På våren rikligt med sjöfåglar, svanar och gäss.

Utsikt över Replotfjärden och Storfjärdens skärgård
Replot bro med gångbana, väg 724. Rakt norrut i fjärran Rödgrynnorna och söderut fjärdar med holmar och skär ända till Vasa.