Sijainti: Pääsivu / Viralliset tiedotteet / Konttisuon turvetuotantolupa

Konttisuon turvetuotantolupa

Saarijärvenseudun luonnonystävät ry vastustaa Vapon turvetuotantolupaa Pylkönmäen Konttisuolle. Valitus on laadittu yhdessä Keuruun kanssa.

Pylkönmäen (Multian) Konttisuon turvetuotantoalueen ympäristölupa

Keurusseudun Luonnonystävät ry ja Saarijärvenseudun luonnonystävät ry

haluaa kiinnittää huomiota muutamiin seikkoihin liittyen ko. turvelupahakemukseen.

Konttisuo on keskeisiltä osiltaan luonnontilainen ja suotyypiltään varsin poikkeava. Alueen vanhat laitaojat ovat osin jo käytännössä umpeutuneet. Suo ei ole vanhojen ojien vaikutuksesta menettänyt luontoarvojaan, vaan on nopeasti palautumassa täysin luonnontilaan. Valtakunnallisten alueidenkäyttöohjeiden mukaan turvetuotantoa ei tule ohjata luonnontilaisille soille. Konttisuo täyttää luonnontilaisuuden kriteerit, joten sitä ei tule turpeenkaivulla tuhota.

Konttisuo on kasvillisuudeltaan tavanomaisuudesta poikkeava, rehevämpi. Suolla sijaitsevan saarekkeen ympäristön lähteisyys (ruosteisia lähteitä yms.) antaa viitteitä siitä, että alueelta voisi löytyä merkittävää lajistoa. Lupahakemukseen liitetty lajistoselvitys on kuitenkin tyypillisen ylimalkainen, ja on pelättävissä, että siinä ei ole löydetty läheskään kaikkea alueen lajistoa. Vastaava tilanne oli Keuruun Lempaatsuolla (lupahakemuksen diaarionro: ISY-2007-Y-37), jossa harrastajien toimesta tehdyssä selvityksessä löydettiin valtakunnallisesti merkittävää uhanalaista lajistoa, jota ei lupahakemusta varten tehdyssä luontoselvityksessä oltu ollenkaan havaittu. Myöhäissyksyisestä ajankohdasta johtuen vastaavaa selvitystä ei kuitenkaan voida nyt tehdä Konttisuolla.

Konttisuon turpeenkaivu vaikuttaisi ainakin seuraavien suojeltujen lajien kantaan seudulla (lintudirektiivin liitteen 1 lajeja, luonnonsuojelulain (LSL) 3 §): kurki, liro, riekko, teeri ja metso. Aiheutettu haitta kohdistuisi alueen pesimälajeille (YSL 4 §). Kurjen, liron ym. populaatioiden suojelutason edistäminen on osa luontodirektiivin toteuttamista, ja joka tapahtuu soveltamalla LSL 3 ja 5 §, eikä se EY-tuomioistuimen ennakkopäätöksen (irlanninriekko) mukaan saa tapahtua pelkästään suojeluverkoston avulla. Ympäristölupahakemuksessa LSL 3 ja 5 § velvoitteisiin ei ole kiinnitetty huomiota.

Konttisuo sijaitsee erittäin intensiivisellä turvetuotantoalueella, jossa muita luonnontilaisia soita ei enää juuri ole. Turvetuotantoalueiden yhteenlasketut vesistövaikutukset ovat erittäin suuret, ja seutukunnan pienet reittivedet ovat laadultaan Keski-Suomen heikoimpia. Heikon laadun syynä on selkeästi turvetuotanto, sillä maataloutta ja asutusta alueella on vain vähän, eikä juuri mitään kuormittavaa teollisuutta tms.

Purkuvesien lasku turvetuotantoalueilta tapahtuisi luonnontilaiseen pienveteen, jonka jo nykyisellään suuri humus- ym. kuorma ei enää kestä lisäämistä. Pienvesien tila alueella on kaikkineen katastrofaalisen heikko, sillä vain noin 1% pienvesistä on luonnontilaisia. Konttisuon purkuvedet pilaisivat jälleen yhden purovesistön. Luonnontilaiset pienvedet ovat uhanalainen luontotyyppi, jonka suojeluun on kiinnitettävä selkeästi aiempaa enemmän huomiota. Laskuvedet päätyvät Vehkoon reitin kautta Palsankosken-Housukosken Natura-alueelle, jonka jokiluonnon suojeluarvoihin niillä on heikentävä vaikutus.

Haitallisten vesistövaikutusten vuoksi Konttisuon ympäristölupa on jo aiemmin kertaalleen hylätty. Nyt uutta on pintavalutuskenttä, jonka pitäisi poistaa mm. kiintoainesta. Kuitenkin Vapon omien selvitystenkin mukaan noin 40% kiintoaineksesta pääsee hyvässäkin tapauksessa läpi pintavalutuskentistä. Näin suurta lisäkuormitusta eivät alueen vedet kestä.

Turve on myös haitallisin ilmastonmuutosta lisäävä polttoaine, jonka käytöstä tulisi luopua kokonaan. Koska näin tullaan ennemmin tai myöhemmin myös tekemään, ei ole enää syytä avata uusia turpeenkaivualueita ainakaan alueille, joiden kaivu aiheuttaisi haittoja luontoarvoille, kuten tässä tapauksessa kävisi.

Keurusseudun Luonnonystävät ry ja Saarijärvenseudun luonnonystävät ry

vaativat ympäristölupahakemuksen hylkäämistä.

Konttisuolle lupaa ei tule myöntää, sillä se on valtakunnallisten alueidenkäyttöohjeiden tarkoittama luonnontilainen tai sen kaltainen suo, eikä lajistonsuojelun tarpeita ole otettu hakemuksessa huomioon.

Keurusseudun Luonnonystävät ry

Puheenjohtaja                                        Pertti Sulkava

Saarijärvenseudun luonnonystävät ry

Puheenjohtaja                                        Jari Penttinen