Sijainti: Pääsivu / Viralliset tiedotteet / Sammakkoneva/Suljetunneva

Sammakkoneva/Suljetunneva

Saarijärvenseudun luonnonystävät ry:n valitus hallinto-oikeuteen Vapon turveluvasta.

Suljetunnevan turvetuotantoalueen (Suljetunneva, Sammakkoneva) ympäristölupa

Saarijärvenseudun luonnonystävät ry pyytää Suljetunnevan turvetuotantoalueen ympäristöluvan (ISY-2007-Y-262) kumoamista vedoten seuraaviin seikkoihin:

Tuotantoalueen tulevat ravinne- ja kiintoainepäästöjen vaikutukset on jätetty arvioimatta Saarijärven Pyhäjärven osalta. Pyhäjärvi on Natura 2000 – aluetta (FI0900027) ja yksi Pohjoisen Keski-Suomen luonnontilaisimmista järvistä. Pyhäjärvi on kirkasvetinen ja karu järvi, jonka happitilanne on hyvä. Säännöstelyä lukuun ottamatta Pyhäjärvi on varsin luonnontilainen ja sen saaristo on edustava näyte karusta selkävesiluonnosta. Karussa ja kirkasvetisessä järvessä humuksen aiheuttama veden tummuminen aiheuttaa voimakkaita muutoksia järvilajistoon. Kokemukset Saarijärven reittivesistön osalta osoittavat, että tuotantoalueilta tulevien päästöjen haitat ulottuvat kymmenien kilometrien päähän alajuoksulle, toisin kuin luvan selvityksissä todetaan.

Ympäristöluvassa määritellyt kiintoaineksen, fosforin ja typen päästöt aiheuttavat merkittävää haittaa Iso Suojärvessä. Iso Suojärvi on jo nykyisellään kohtalaisen rehevöitynyt ja ympäristölupa mahdollistaa merkittävän ravinnekuormituksen lisäämisen. Ravinteiden lisääntyminen johtaa Iso Suojärven tilan merkittävään huononemiseen. Lisääntyvä kasvillisuus ja leväkukinnot haittaavat järven virkistyskäyttöä ja voivat johtaa järven tilan romahtamiseen ja sitä kautta happikatoon. Näin tuotantoalueella on merkittävä vaikutus ranta-alueen asukkaiden vesistösidonnaiseen käyttöön, toisin kuin Vapo on selvityksissään todennut.

Suljetunnevan luonto- ja ympäristöselvitys on tehty ylimalkaisesti. Suljetunnevan turpeenkaivu vaikuttaisi ainakin seuraavien suojeltujen lajien kantaan seudulla (lintudirektiivin liitteen 1 lajeja, luonnonsuojelulain (LSL) 3 §): kurki, liro, riekko, teeri ja metso. Aiheutettu haitta kohdistuisi alueen pesimälajeille (YSL 4 §). Kurjen, liron ym. populaatioiden suojelutason edistäminen on osa luontodirektiivin toteuttamista, joka tapahtuu soveltamalla LSL 3 ja 5 §. EY-tuomioistuimen ennakkopäätöksen (irlanninriekko) mukaan se ei saa tapahtua pelkästään suojeluverkoston avulla. Ympäristöluvassa ei suojeluvelvoitteisiin ole kiinnitetty huomiota.

Saarijärvenseudun luonnonystävät ry

     Puheenjohtaja Jari Penttinen