Sijainti: Pääsivu / Ajankohtaista / Vetoomus kahden Etelä-Sotkamossa sijaitsevan valtakunnallisesti arvokkaan suovaltaisen alueen suojeluneuvotteluihin ryhtymisen puolesta

Vetoomus kahden Etelä-Sotkamossa sijaitsevan valtakunnallisesti arvokkaan suovaltaisen alueen suojeluneuvotteluihin ryhtymisen puolesta

Tekemämme vetoomus on otettu myönteisesti vastaan.

Kainuun luonnonsuojelupiiri
Luonto-Liitto
Suomen luonnonsuojeluliitto 13.2.2015


Jakelu:
Tornator Oyj
toimitusjohtaja Arto Huurinainen
metsänhoito- ja ympäristöpäällikkö Maarit Sallinen
Ympäristöministeriö
ympäristöneuvos Aulikki Alanen
erityisavustaja Aino Salo


Asia: Vetoomus kahden Etelä-Sotkamossa sijaitsevan valtakunnallisesti
arvokkaan suovaltaisen alueen suojeluneuvotteluihin ryhtymisen puolesta


Toivomme maanomistaja Tornator Oyj:ltä ja ympäristöministeriöltä aktiivisuutta
kahden Etelä-Sotkamossa sijaitsevan valtakunnallisesti arvokkaan suovaltaisen alueen
suojelun edistämisessä. Nämä alueet ovat Joutensuo-Mustinsuo sekä Salmisen
ympäristön suot ja metsät. Ehdotukset suojelualueiden rajauksiksi ovat tämän
vetoomuksen liitteinä.
Molempien alueiden arvot on tietojemme mukaan todettu valtakunnallisesti
merkittäviksi soidensuojelun täydennysohjelman valmistelun yhteydessä. Niiden
suojelun edistymisen kannalta kohtalokkaaksi näyttää kuitenkin koituvan sijainti
muutamia kilometrejä ”väärällä puolella” Etelä- ja Pohjois-Suomen hallinnollista
rajaa.
Käsityksemme mukaan ympäristöministeriö on käynnistämässä yhtiöiden kanssa
neuvotteluja eräiden valtakunnallisesti arvokkaiden yhtöomisteisten soiden suojelun
edistämisestä jo tällä hallituskaudella.
Toivomme, että Joutensuo-Mustinsuo sekä Salmisen seudun suot ja metsät olisivat
näiden neuvoteltavien soiden joukossa, vaikka ne sijaitsevatkin muutamia kilometrejä
pohjoiseen Etelä-Suomen hallinnollisesta rajasta.
Suojeluneuvotteluihin esittämillämme alueilla on huomattavaa merkitystä
kansainvälisesti arvokkaan Suomenselän ekologisen käytävän suojelualueverkoston
kytkeytyneisyyden parantamisen kannalta. Salmisen ympäristön soilla ja metsillä on
huomattavaa merkitystä myös METSO-ohjelman suojelutavoitteiden (kangasmetsät,
pienvesien monipuoliset lähimetsät) sekä virtavesien suojelun kannalta. Joutensuo-
Mustinsuon alueen halki kulkeva paikoin lähderantainen Joutenjoki sekä muut alueen
pienvedet muodostavat niin ikään pienvetenä huomattavan arvokkaan ja hyvin
säilyneen kokonaisuuden.
Lyhyesti alueiden luontoarvoista
Joutensuo-Mustinsuo (karttarajaus: Liite 1.)
Arvokas suovaltainen alue sijaitsee Sotkamon eteläosassa, hieman lounaaseen
Talvivaaran Natura 2000 -alueesta. Joutensuo on huomattavan luonnontilaisena
säilynyt laaja aapasuo. Siihen liittyy eteläpuolelta ojittamattomien soiden keskellä
kilometrejä virtaava Joutenjoki sekä edustavaa suo- ja metsämosaiikkia sisältävä
Mustinsuon osa-alue.
Lähes koko arvokas suoalue on ilmeisesti Tornatorin omistuksessa (noin 650 ha),
alueen reunoilla on lisäksi hieman valtion omistamia, suoalueiden vesitalouden
palauttamisen kannalta tärkeitä ojitusalueita.
Salmisen ympäristön suot ja metsät (karttarajaus: Liite 2.)
Salmisen ympäristössä sekä järvestä hieman itään sijaitsevan Heinäjoki-Hiidenjoen
alueella on säilynyt merkittävä määrä monipuolisia soita sekä kohtalainen määrä
myös METSO I, II ja III luokan vanhempia kangasmetsiä. Huomattavia virtavesien
suojeluarvoja on uomiltaan luonnontilaisen kaltaisilla Heinäjoella, Hiidenjoella sekä
Salmisenjoella, jotka kiemurtelevat suovaltaisten alueiden halki lähes 15 km matkan.
Itse Salminen on Etelä-Kainuun ehkä edustavin esimerkki luontaisista syistä pitkällä
umpeensoistumisen tiellä olevasta pikkujärvestä. Yhtiön omistuksessa on alueella
suovaltaisia alueita sekä arvometsiä noin 850 ha, lisäksi valtio omistaa satakunta
hehtaaria Heinäjoen varren soita.
Tietojemme mukaan omistaja ja Kainuun ELY-keskus ovat jo toista vuotta sitten
päätyneet alueen metsäarvojen suojelun kannalta yhteiseen rajausehdotukseen, jota ei
ole siinä vaiheessa kuitenkaan katsottu järkeväksi hyväksyä ympäristöministeriössä
METSO-rahoituksen niukkuuden tai muun syyn takia. Toivomme, että uudet tiedot
Salmisen ympäristön valtakunnallisesti merkittävistä soidensuojeluarvoista antavat
perusteita uuteen harkintaan, jolloin alueelle saataisiin aikaan sekä soiden, metsien
että pienvesiarvojen kannalta järkevä suojeluratkaisu.


Allekirjoittaneiden järjestöjen puolesta,
Helsingissä 13.2.2015
Virpi Juvonen
puheenjohtaja
Kainuun luonnonsuojelupiiri
Risto Sulkava
puheenjohtaja
Suomen luonnonsuojeluliitto
Leo Stranius
toiminnanjohtaja
Luonto-Liitto
Lisätiedot:
- Keijo Savola, suojeluasiantuntija, SLL, p. 045 652 1974, keijo.savola@gmail.com
Liitteet:
Liite 1. Joutensuo-Mustinsuo (Sotkamo) – karttarajaus
Liite 2. Salmisen ympäristön suot ja metsät (Sotkamo) - karttarajaus