Sijainti: Pääsivu / Toimintasuunnitelmat / Toimintasuunnitelma 2013

Toimintasuunnitelma 2013

Kauhavan Luontoyhdistys Valokki ry.

Toimintasuunnitelma  v. 2013

 

1. Yleistä

Kauhavan Luontoyhdistys Valokki ry. on perustettu v. 1993. Yhdistys toimii Suomen Luonnonsuojeluliiton (SLL) Pohjanmaan piirin paikallisyhdistyksenä Kauhavan (entinen Kauhava, Kortesjärvi, Ala- ja Ylihärmä) kaupungissa. SLL:n Pohjanmaan piiri on asettanut v. 2013 erityiseksi teemaksi suot ja metsät sekä erityislajiksi liito-oravan.

2. Tarkoitus ja toimintamuodot

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää luonnon- ja ympäristönsuojelua sekä luonnon lajirikkauden säilymistä toiminta-alueellaan yhteistyössä muiden yhdistysten ja julkisyhteisöjen (Kauhavan kaupunki ja seurakunta) kanssa.

Yhdistys seuraa aktiivisesti ympäristöä ja alkuperäistä luontoa muuttavia ja pilaavia hankkeita. Tarvittaessa se antaa niistä lausuntoja ja tekee valituksia tai muistutuksia sekä valistaa, tiedottaa ja kouluttaa toimialueen päättäjiä ja muita ympäristöstä ja luonnosta kiinnostuneita.

Yhdistys järjestää kokouksia, esitelmätilaisuuksia ja erilaisia kursseja sekä harjoittaa yleisövalistusta mm. kouluissa ja tiedotusvälineissä.

Yhdistys elvyttää ja syventää luontoharrastusta järjestämällä yleisöretkiä ja leirejä sekä edistää luonnon monipuolista tutkimusta.

Kauhavalla keskeisiä luontoa ja maisemaa tuhoavia hankkeita ovat v. 2013 mm. lakeuden kansallismaiseman, Lapuanjoen ja Kauhavanjoen varren Alajoen läpi suunniteltu Annalan ja Kankaan kylien välinen tie- ja silta, jonka rakentamiselle kaupungin päättäjien enemmistö on hakenut vesitalouslupaa Länsi- ja Sisä-Suomen Aluehallintovirastolta. Ko. Aluehallintovirasto on myöntänyt Kauhavan kaupungille sillan vesitalousluvan, mutta rakentamista ei voida aloittaa ennen päätöksen tulemista lainvoimaiseksi. Valokki r.y. on kaikissa vaiheissa vastustanut kyseistä hanketta, ja tulee kaikin mahdollisin keinoin toimimaan paikallisten maanomistajien, viljelijöiden, kyläläisten ja muiden järjestöjen kanssa hankkeen estämiseksi. Hanketta vastustavaan adressiin on kertynyt jo yli 878 nimeä (http://www.adressit.com/annalakangas).

Lähes kaikki Kauhavan luonnontilaiset suot on joko ojitettu tai otettu turvetuotantoon. Tällä hetkellä viimeisistä soista mm. Kanta-Kauhavan Huhmarneva ja Kortesjärven Keltineva-Peräneva ovat vaarassa joutua turvetuotantoon. Kelti- ja Peränevan alueelle Etelä-Suomen Aluehallintovirasto on myöntänyt turpeenottoluvan marraskuussa 2011. Tästä turpeenottoluvasta Valokki r.y. on valittanut Vaasan Hallinto-oikeuteen yhdessä Suomenselän Lintutieteellisen yhdistyksen kanssa joulukuun alussa 2011. Valokki r.y. tulee jatkossakin parhaansa mukaan toimimaan kaikkien Kauhavan viimeisten luonnontilaisten soiden pelastamiseksi.

Etelä- ja Keski-Suomen ja myös Kauhavan vanhoja metsiä hakataan kiihtyvällä nopeudella, ja esim. vanhojen kuusikoiden määrä on vähentynyt ja edelleen nopeasti vähenemässä. Valokin tarkoituksena on lisätä suojeltujen metsien määrä toimialueellaan mm. METSO-suojeluohjelman ja Luonnonperintösäätiön rahoituksella. Lisäksi tarkoituksena on esittää kaupungin ja seurakunnan metsiin suojelualueita ja vaikuttaa perusteilla olevan Kauhavan yhteismetsän metsien hoitotavoitteisiin niin, että myös siellä otettaisiin suojelutavoitteet paremmin huomioon.

Kauhavan vesistöjen laatua heikentävät erityisesti metsänojitus- ja turvetuotantoalueilta valuvat humuspitoiset happamat vedet. Esim. Kauhavanjoen valuma-alueella on otettu tai ollaan ottamassa turvetuotantoon n. 1000 ha soita. Turvetuotanto- ja metsänojitusalueilta jokiin valuvat happamat ja humuspitoiset vedet ovat siis merkittävä järvien ja jokivesistöjen laatua pilaava tekijä. Valokki r.y. pyrkii vaikuttamaan siten, että näiden happamien vesien pääsy vesistöihin vähenisi ratkaisevasti. Kauhavanjoen ja Lapuanjoen veden laatu ja virkistyskäyttöarvo paranisi huomattavasti sen seurauksena.

3. Varainhankinta

Yhdistyksen varainhankinta perustuu jäsenmaksuihin, jotka vuosikokous vahvistaa. SLL:n yleinen jäsenmaksu on v. 2013 32,00 euroa, josta SLL:n osuus on 16,96 euroa (53%), piirin 8,64 (27%) sekä paikallisyhdistyksen osuus 6,40 € (20%). Lisäksi yhdistys voi järjestää talkoita, myydä mm. linnunpönttöjä, hakea apurahoja sekä vastaanottaa lahjoituksia ja testamentteja. Yhdistys voi hankkia ja omistaa irtainta ja kiinteää omaisuutta sekä järjestää luvanmukaisia rahankeräyksiä ja arpajaisia sekä hakea kaupungilta toiminta-avustusta.

4. Jäsenyys ja kokoukset

Yhdistyksen jäseniä ovat vuosikokouksen määrittelemät ja jäsenmaksunsa maksaneet varsinaiset jäsenet, perhejäsenet, lahjoittajajäsenet ja opiskelijajäsenet.

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, jonka muodostavat syyskokouksen valitsemina puheenjohtaja sekä neljä (4) varsinaista ja neljä (4) varajäsentä. Yhdistyksen puheenjohtajana v. 2013 toimii Erkki Korpimäki (sähköposti ekorpi@utu.fi), hallituksen varsinaisina jäseninä Ossi Hemminki (ossi.hemminki@netikka.fi), Mikko Hänninen (mikko.hanninen@netikka.fi), Aku Kankaanpää (akukanka@mail.student.oulu.fi) ja Pekka Rajala (pekka.rajala@ilkka.fi). Varajäseniä ovat Maarit Hänninen (maarit.alalantela@netikka.fi), Olavi Lahti (olavi.lahti@netikka.fi), Tapio Lakso (tapio.lakso@gmail.com) ja Pasi Ylihärsilä (pasi.yliharsila@gmail.com).

Hallituksen tehtävänä on järjestää kevätkokous (tammi-helmikuu), joka on tilinpäätöskokous, sekä syyskokous (syys-lokakuu), jossa vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio sekä valitaan hallituksen jäsenet ja varajäsenet. Hallituksen jäsenten ja varajäsenten sekä yhdistyksen jäsenten tärkeänä tehtävänä on myös uusien jäsenten hankinta.