Sijainti: Pääsivu / Toimintasuunnitelmat / Toimintasuunnitelma 2012

Toimintasuunnitelma 2012

Kauhavan Luontoyhdistys Valokki ry.

Toimintasuunnitelma  v. 2012

 

1. Yleistä

Kauhavan Luontoyhdistys Valokki ry. on perustettu v. 1993. Yhdistys toimii Suomen Luonnonsuojeluliiton (SLL) Pohjanmaan piirin paikallisyhdistyksenä Kauhavan (entinen Kauhava, Kortesjärvi, Ala- ja Ylihärmä) kaupungissa. SLL on asettanut v. 2012 erityiseksi teemaksi vedet sekä SLL:n Pohjanmaan piiri suot ja metsät.

 

2. Tarkoitus ja toimintamuodot

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää luonnon- ja ympäristönsuojelua sekä luonnon lajirikkauden säilymistä toiminta-alueellaan yhteistyössä muiden yhdistysten ja julkisyhteisöjen (Kauhavan kaupunki ja seurakunta) kanssa.

Yhdistys seuraa aktiivisesti ympäristöä ja alkuperäistä luontoa muuttavia ja pilaavia hankkeita. Tarvittaessa se antaa niistä lausuntoja ja tekee valituksia tai muistutuksia sekä valistaa, tiedottaa ja kouluttaa toimialueen päättäjiä ja muita ympäristöstä ja luonnosta kiinnostuneita.

Yhdistys järjestää kokouksia, esitelmätilaisuuksia ja erilaisia kursseja sekä harjoittaa yleisövalistusta mm. kouluissa ja tiedotusvälineissä.

Yhdistys elvyttää ja syventää luontoharrastusta järjestämällä yleisöretkiä ja leirejä sekä edistää luonnon monipuolista tutkimusta.

Kauhavalla keskeisiä luontoa ja maisemaa tuhoavia hankkeita ovat v. 2012 mm. lakeuden kansallismaiseman, Lapuanjoen ja Kauhavanjoen varren Alajoen läpi suunniteltu Annalan ja Kankaan kylien välinen tie- ja silta, jonka rakentamiselle kaupungin päättäjien enemmistö on hakenut vesitalouslupaa Länsi- ja Sisä-Suomen Aluehallintovirastolta. Ko. Aluehallintovirasto on myöntänyt Kauhavan kaupungille sillan vesitalousluvan, mutta rakentamista ei voida aloittaa ennen päätöksen tulemista lainvoimaiseksi. Valokki r.y. on kaikissa vaiheissa vastustanut kyseistä hanketta, ja tulee kaikin mahdollisin keinoin toimimaan paikallisten maanomistajien, viljelijöiden, kyläläisten ja muiden järjestöjen kanssa hankkeen estämiseksi. Hanketta vastustavaan adressiin on kertynyt jo yli 860 nimeä (http://www.adressit.com/annalakangas).

Lähes kaikki Kauhavan luonnontilaiset suot on joko ojitettu tai otettu turvetuotantoon. Tällä hetkellä viimeisistä soista mm. Kanta-Kauhavan Huhmarneva ja Kortesjärven Keltineva-Peräneva ovat vaarassa joutua turvetuotantoon. Kelti- ja Peränevan alueelle Etelä-Suomen Aluehallintovirasto on myöntänyt turpeenottoluvan marraskuussa 2011. Tästä turpeenottoluvasta Valokki r.y. on valittanut Vaasan Hallinto-oikeuteen yhdessä Suomenselän Lintutieteellisen yhdistyksen kanssa joulukuun alussa 2011. Valokki r.y. tulee jatkossakin parhaansa mukaan toimimaan kaikkien Kauhavan viimeisten luonnontilaisten soiden pelastamiseksi.

Etelä- ja Keski-Suomen ja myös Kauhavan vanhoja metsiä hakataan kiihtyvällä nopeudella, ja esim. vanhojen kuusikoiden määrä on vähentynyt ja edelleen nopeasti vähenemässä. Valokin tarkoituksena on lisätä suojeltujen metsien määrä toimialueellaan mm. METSO-suojeluohjelman ja Luonnonperintösäätiön rahoituksella. Lisäksi tarkoituksena on esittää kaupungin ja seurakunnan metsiin suojelualueita ja vaikuttaa perusteilla olevan Kauhavan yhteismetsän metsien hoitotavoitteisiin niin, että myös siellä otettaisiin suojelutavoitteet paremmin huomioon.

Kauhavan vesistöjen laatua heikentävät erityisesti metsänojitus- ja turvetuotantoalueilta valuvat humuspitoiset happamat vedet. Esim. Kauhavanjoen valuma-alueella on otettu tai ollaan ottamassa turvetuotantoon n. 1000 ha soita. Turvetuotanto- ja metsänojitusalueilta jokiin valuvat happamat ja humuspitoiset vedet ovat siis merkittävä jokivesistöjen laatua pilaava tekijä. Valokki r.y. pyrkii vaikuttamaan siten, että näiden happamien vesien pääsy vesistöihin vähenisi ratkaisevasti. Kauhavanjoen ja Lapuanjoen veden laatu ja virkistyskäyttöarvo paranisi huomattavasti sen seurauksena.

 

3. Varainhankinta

Yhdistyksen varainhankinta perustuu jäsenmaksuihin, jotka vuosikokous vahvistaa. SLL:n yleinen jäsenmaksu on v. 2012 32,00 euroa, josta SLL:n osuus on 16,96 euroa (53%), piirin 8,64 (27%) sekä paikallisyhdistyksen osuus 6,40 € (20%). Lisäksi yhdistys voi järjestää talkoita, myydä mm. linnunpönttöjä, hakea apurahoja sekä vastaanottaa lahjoituksia ja testamentteja. Yhdistys voi hankkia ja omistaa irtainta ja kiinteää omaisuutta sekä järjestää luvanmukaisia rahankeräyksiä ja arpajaisia sekä hakea kaupungilta toiminta-avustusta.

 

4. Jäsenyys ja kokoukset

Yhdistyksen jäseniä ovat vuosikokouksen määrittelemät ja jäsenmaksunsa maksaneet varsinaiset jäsenet, perhejäsenet, lahjoittajajäsenet ja opiskelijajäsenet.

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, jonka muodostavat syyskokouksen valitsemina puheenjohtaja sekä neljä (4) varsinaista ja neljä (4) varajäsentä. Yhdistyksen puheenjohtajana v. 2012 toimii Erkki Korpimäki (sähköposti ekorpi@utu.fi), hallituksen varsinaisina jäseninä Ossi Hemminki (ossi.hemminki@netikka.fi), Mikko Hänninen (mikko.hanninen@netikka.fi), Aku Kankaanpää (akukanka@mail.student.oulu.fi) ja Pekka Rajala (pekka.rajala@ilkka.fi). Varajäseniä ovat Maarit Hänninen (maarit.alalantela@netikka.fi), Olavi Lahti (olavi.lahti@netikka.fi), Tapio Lakso (tapio.lakso@gmail.com) ja Merja Leppäaho (merja.leppaaho@gmail.com).

Hallituksen tehtävänä on järjestää kevätkokous (tammi-helmikuu), joka on tilinpäätöskokous, sekä syyskokous (syys-lokakuu), jossa vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio sekä valitaan hallituksen jäsenet ja varajäsenet. Hallituksen jäsenten ja varajäsenten sekä yhdistyksen jäsenten tärkeänä tehtävänä on myös uusien jäsenten hankinta.

Lisäksi hallitus voi kutsua ylimääräisen kokouksen koolle sääntöjen edellyttämällä tavalla.

 

5. Koollekutsuminen ja yhteydenpito

Yhdistys on perustanut oman internet-sivuston osoitteeseen http://www.sll.fi/pohjanmaa/valokki. Osoitteen lyhenne on www.sll.fi/valokki. Yleiset kokoukset kutsutaan koolle sähköpostilla ja jäsenkirjeellä. Jäsenten sähköpostiosoitteet on listattu yhteydenpidon helpottamiseksi.

 

6. Tapahtumat ja retket 2012

Valokki r.y. järjestää tapahtumia ja retkiä ensisijaisesti SLL:n Pohjanmaan piirin pitkäaikaisten teemojen, metsien ja soiden suojeluun liittyen. Vuoden laji (tai lajiryhmä) on vesiaiheeseen liittyvä taimen.

Kauhavan paikallinen keskeinen tilaisuuksien aihe ja retkien kohde on Alajoen kansallismaisema ja sitä uhkaava Annala-Kangas tie- ja siltahanke. Nimien keruuta hanketta vastustavaan adressiin jatketaan osoitteessa http://www.adressit.com/annalakangas

Kevätkokous ja Luonnonkuvailta to 8.3. klo 18 Kauhavan Yrittäjäopistolla luokassa 111 (os. Kauppatie 109, 62200 Kauhava). Pekka Rajalan kuvaesitys suoretkeilystä.

Lintujen kevätmuuton tarkkailuaamu la 14.4. klo 6.00-12.00  Kauhavan Alajoen Annalan lintuhavaintoasemalla. Lisätietoja Ossi Hemminki. Tarkemmat tiedot yhdistyksen nettisivuilla.

Metsä- ja suoretki Kauhavan itäosiin la 26.5. klo 8.00-12.00. Lisätietoja Mikko Hänninen ja Erkki Korpimäki. Tarkemmat tiedot yhdistyksen nettisivuilla.

Syyskokous syys-lokakuussa. Tarkemmat tiedot yhdistyksen nettisivuilla.

Pöllöjen rengastusilta Annalan Lintuhavaintoasemalla la 29.9. klo 19.00. Lisätietoja Ossi Hemminki ja Mikko Hänninen. Tarkemmat tiedot yhdistyksen nettisivuilla.

SLL:n luonnonkukkien päivä su 17.6. Tarkemmat tiedot http://www.sll.fi/pohjanmaa

SLL:n hiljaisuuden päivä pe 8.10. Tarkemmat tiedot http://www.sll.fi/pohjanmaa

Tapahtumia järjestetään myös yhteistyökumppaneiden kanssa (mm. Lapuan Ympäristöyhdistys, Suomenselän Lintutieteellinen Yhdistys, Härmän Kameraseura, Härmänmaan Latu ry.).

 

7. Yhteistyö

Toiminta tapahtuu Suomen Luonnonsuojeluliiton Pohjanmaan piirin paikallisyhdistyksenä. Valokki r.y. toteuttaa SLL:n tavoitteita luonnon- ja ympäristösuojelussa. Yhteistyötä tehdään Suomenselän lintutieteellisen yhdistyksen ja muiden ympäristöä kunnioittavien tahojen kanssa tarpeen mukaan.

 

8. Talous  ja varainhankinta

Talous perustuu SLL:n kautta palautuvaan jäsenmaksuosuuteen sekä omaan toimintaan ja mahdollisiin lahjoituksiin ja avustuksiin.

 


Kauhavan Luontoyhdistys Valokin hallitus valmisteli tämän toimintasuunnitelman kokouksessaan 4.1.2012.

 

Tämä toimintasuunnitelma hyväksyttiin Kauhavan Luontoyhdistys Valokki ry:n sääntömääräisessä kevätkokouksessa Kauhavalla 8.3.2012.