Sijainti: Pääsivu / Lausunnot / Valitus Leppikankaan K8343 kaivospiirirajauksesta 9.1.2014

Valitus Leppikankaan K8343 kaivospiirirajauksesta 9.1.2014

VALITUS Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle

Paltamon Luonto ry


VALITUS TUKESin päätöksestä "Kaivosrekisterinumero K8343" 10.12.2014 kaivospiirin määrääminen
(Juuan dolomiittikalkki Oy, Paltamon Leppikangas)

Paltamon Luonto ry on asianomainen toimialueensa ja sääntöjensä nojalla. Kotikunta on Paltamo. Päätös valitusosoituksineen on oheisissa pdf-liitetiedostossa (päätös ja liitteet I ja II TUKESin nimeäminä). Lisäksi päätösaineisto on esitetty myös täällä:
http://www.tukes.fi/fi/Toimialat/Kaivokset/Kaivosviranomaisen-antamat-paatokset/Kaivospiiripaatokset/


Kaivospiiripäätösvalituksessamme kiinnitämme huomiota siihen, että TUKES ei ole arvioinut riittävällä tarkkuudella:
1) kuinka ELY-keskuksen lausunnon nojalla on asetettava lupamääräyksiä, ettei kaivospiirin rajauspäätös estä Natura-alueen turvaamista jatkossa. Jatkolla tarkoitetaan sitä, että TUKES:in päätöksen tulee antaa mahdollisuus sellaiselle rajaukselle, että tapauksessa säilyy luonnonsuojelulain 65 §:n arvioinnin johdosta luontodirektiivin ja vastaavien ls-lain säädösten mukaisen luvituksen mahdollisuus.
Tätä mahdollisuutta eivät TUKES päätöksessään, eikä ELY lausunnossaan perustelleet oikeuskäytännön vaatimalla tarkkuudella. Pohjavesitason m y ö h e m p i arviointi ei yksinään riitä.

2) kuinka kaivospiiripäätös johtaa pakkolunastukseen (koska omistajat vastustavat hanketta aiheellisesti), eikä näin ollen kaivospiirin RAJOJEN määrittämistä ole valmisteltu asiallisesti.

3) vaikka kaivoslain mukaisessa kaivospiiriasiassa ei ensisijaisesti puututa vaikutuksiin, vetoamme Sakatin eli Viiankiaavan tapauksella oikeuskäytäntöön (sähköpostiliitteenä), joka osoittaa että TUKES ei arvioi oikein Natura-arvioinnin riittävyyttä kaivoslain mukaisessa päätöksessään Leppikankaalla:
"Oikeudellisessa arviossaan hallinto-oikeus katsoo, että luvan myöntävän viranomaisen on aina katsottava, että asianmukainen Natura-arviointi on tehty. Perusteluissaan hallinto-oikeus myös totesi, että luonnonsuojelulain 65 §:n mukainen arviointivelvollisuus on hankekohtainen ja varovaisuus- ja ennalta varautumisen periaate huomioon ottaen hanketta ei voida jakaa osiin siten, että osa vaikutuksista jätetään myöhemmän selvityksen ja arvioinnin varaan."
Edellinen korostaa, että ELY-keskuskaan ei lausunnossaan ei yksilöinyt kuinka rajaus tulisi tarkentaa. Juuri ELY-keskuksella oli velvollisuus ja TUKESilla selvittämisvelvollisuus, ettei hanketta JA arviointia jaeta liian myöhäisiin osiin. ELY-keskuksen puutteellinen kannanotto johti väärin valmisteltuun TUKES:in päätökseen.


Vaatimukset:

Päätös tulee palauttaa uuteen valmisteluun, ja samalla
1) TUKES tulee velvoittaa asettamaan määräaika ja muut muutokset lupamääräykseen 1, koska se on annettu luonnonsuojelulain vastaisella tavalla ilman riittäviä määritelmiä, kuten kaivospiiritoimitus ym toimet sallien.

2) Kuuleminen kaivospiirin määräämisestä pitää tehdä uudelleen.

3) Pyydämme mahdollisuutta tarvittaessa täydentää valitusta.


TARKEMMAT PERUSTELUT
Yhdistys on asianosainen, kun se on osallistunut asiaan muistutuksella, ja on pyrkinyt siihen, että TUKES ajoissa vaatii toimet, jotta kaivospiiripäätöksellä huomioidaan tuloksellisesti varovaisuus- ja ennalta varautumisen periaatetta sekä luonnon että asukkaiden kannalta.

a) Lupamääräykset eivät täsmennä kaikkia toimijoita muutenkin koskevia luonnonsuojelulain pykäliä. Tämä on vastoin hallinto-oikeuden Sakatti- eli Viiankiaapapäätöksessä todentamaa arviointiperiaatetta ja käytäntöä. Jotta edelliset olisi mahdollista toteuttaa, TUKES:in olisi tullut antaa lupamääräys tarkemmin. Epätarkkojen lupamääräyksien antaminen ei ole kaivoslain mukaista.

Kaivoslain nojalla annettavien lupamääräysten tulee tarkentaa sitä mitä rikoslain nojalla muutenkin tulee noudattaa luonnonsuojelulain nojalla. Selvilläolovelvollisuutta (ajoissa selvittämistä) ei saa lieventää tällaisilla epämääräisillä lupamääräyksillä.

b) Kaivoslain yleisistä periaatteista johtuen TUKES:in olisi pitänyt lupamääräyksin kirjata miten riittävät selvitykset saadaan ajoissa. Tämä kuuluu tehdä riippumatta siitä, minkä vuoden kaivoslakia sovelletaan.

Kaivosviranomaisen on päätöksessä vastattava muistutuksiin ja otettava kantaa mielipiteissä esitettyihin seikkoihin ja jokaiseen siinä esitettyyn asiaan. Natura-arvioinnin kattavan ja oikea-aikaisen toteuttamisen osalta tätä varmuutta ei saatu, kun pohjavesitietoja ei ollut käytettävissä.

c) Pidämme valitettavana, että ELY-keskus ei selvemmin ilmaise mitä sen vaatimus pohjavesitasosta todella aiheuttaa. Toisin sanoen ELY-keskuksen kanta, että pohjavedentasoa ei saa laskea, edellyttää, ettei taloudellisesti kannattavaa kalkinlouhintaa voi aloittaa. Saamiemme tietojen mukaan pohjavesitaso on niin korkealla, että mikä tahansa maankuorinta tai koelouhinta alentaa pohjavedentasoa.
Natura-arviointia ei ole tehty tieteellisesti ehkä oleellisimmalta osalta eli pohjavesistä.

d) TUKES:in kaivospiirirajaus johtaa - kuten väärä kaavarajaus johtaisi - suoraan jatkoratkaisuihin ja selvitysvyyhteen, jonka purkaminen on työlästä. Kaivospiiripäätös kaventaa yhdistyksen ja maanomistajien oikeuksia ennen kattavaa Natura-arviointia sekä ympäristö- ja vesiluparatkaisuja, ja siten vaikuttaa oleellisesti siihen voidaanko kaivospiirin määrittämistä koskeva oikeuskäytäntö ja lainsäädännölliset velvoitteet huomioida ennen kuin kaivospiiri esim. siirretään toiselle omistajalle kuten toiselle kaivosyhtiölle.

Lisäksi joudumme vetoamaan, että yhtiö esittää suppeamman kaivospiirihakemuksen ja siten palauttaa asian omatoimisesti kohtuullisempaan valmisteluun. Esitetty rajaus ei ole suhteessa yhtiön toimintakykyyn ja resursseihin.


Paltamossa 09.01.2015,
Paltamon Luonto ry

* * * * *

Lisätiedot:

[1] Kannanotto Leppikankaan valituksessa 9.1.2015

Paltamo Luonto vetosi, että yhtiö esittää suppeamman kaivospiirihakemuksen ja siten palauttaa asian omatoimisesti kohtuullisempaan valmisteluun. Esitetty rajaus ei ole suhteessa yhtiön toimintakykyyn ja resursseihin.

[2] TUKESin päätösasiakirjat Leppikankaasta 10.12.2014

Päätös http://www.tukes.fi/Tiedostot/Kaivospiirit/nettileppikangasp%C3%A4%C3%A4t%C3%B6s.pdf

Liite I sisältää liitteet 1-3.
Liite II sisältää liitteet 4-6.

[3] Oikeuspäätös jota lainaamme valituksessa:

Pohjois-Suomen Hallinto-oikeuden päätös 15.12.2014 [lisätään myöhemmin]

[4] Karttalinkit:
- Natura-alueen väliseen kaivospiiriin
- suojelualueiden selailu http://www.retkikartta.fi/ 

[5] Muita kaivospiiripäätöksiä voi lukea täällä

[7] TUKES:in päätöksiä Paltamosta. Esim. kaivospiirin määräämistä seuraavista vaiheista:

 http://geomaps2.gtk.fi/tukes/ 

Leppikankaan numero on  K8343