Tapahtumia ja ajankohtaista Kurkisuo Lausuntoja Luontopolut
Hallitus ja yhteystiedot Jäseneksi Linkkejä Postituslista


Hyvinkään ympäristönsuojeluyhdistys
Nummikatu 31
05820 HYVINKÄÄ


Hyvinkään kaupunki
Tekninen keskus: kirjaamo
PL 21, 05801 Hyvinkää
tekniikka@hyvinkaa.fi Hyvinkää 18.8.2017


Lausunto Sveitsin-Härkävehmaan alueen osayleiskaavaan

Hyvinkään ympäristönsuojeluyhdistys toteaa, että Sveitsin puistoon kohdistuvat rakennushankkeet ovat pahasti ristiriidassa luontoarvojen vaalimisen kanssa. Osayleiskaavan tavoitteissahan on mm. ”alueen luonnon, maiseman ja rakennetun ympäristön vaaliminen”. Miten kerrostalorakentaminen parkkialueineen toteuttaa tätä tavoitetta? Mielestämme ei mitenkään, päinvastoin. Korkeat kerrostalot eivät mitenkään sovi Sveitsin harjumaisemaan eivätkä myöskään olemassa olevaan matalaan rakennuskantaan. Eihän kerrostaloja voi rakentaa kiinni luonnonsuojelualueeseen, jos pyrkimyksenä on säilyttää luonnonympäristö.

Osayleiskaavan tekstissä sivulla 30 puhutaan arvokkaasta harjualueesta: Alueen asemakaavoituksessa tulee ottaa huomioon arvokkaan harjualueen alkuperäisen luonteen säilyttäminen. Toimenpiteitä suunniteltaessa ja toteutettaessa on huolehdittava, ettei toimenpiteillä aiheuteta huomattavia tai laajalle ulottuvia vahingollisia muutoksia arvokkaan harjualueen luonteeseen.

Kerrostalojen rakentaminen ei mielestämme tue harjualueen alkuperäisen luonteen säilyttämistä. Vahingollisia vaikutuksia taas on pelättävissä etenkin pohjavesille. Sveitsinharju on tärkeää 1.luokan pohjavesialuetta, ja sitä koskee ehdoton pilaamiskielto. Pohjavesialueella ei kerrostalojen pihoja voi asfaltoida muodostuvan pohjaveden antoisuuden vähenemisen ja likaantumisriskin vuoksi. Harjun alapuolella sijaitsee vasta saneerattu ja käyttöönotettu Sveitsin vedenottamo. Pihoilta tulevia hulevesiä ei voi johtaa suodattamatta ja puhdistamatta harjun alla kulkevaan Sveitsin puroonkaan, koska se on uhanalaisen meritaimen lisääntymisaluetta. Hulevesiä ei voi imeyttää Sveitsinharjuun.

Sveitsin-Härkävehmaan osayleiskaavan selostuksessa on puutteellista tietoa. Pohjaveden muodostumisalueena on mainittu Hyvinkään kokonaisala eli n.19 km2. Se antaa väärän kuvan, sillä Sveitsin vedenottamon pohjaveden muodostumisalue on hyvin pieni, vain 5 km2. Tämä käy ilmi Hyvinkään Veden toimintakertomuksen Pohjavesialueet kartasta. Huomattava osa Sveitsin pohjaveden muodostumisalueesta on sitä paitsi rakennettua Vieremän ja Nummisillan aluetta, josta sadevedet menevät sadevesiviemäreihin ja osin vanhoihin jätevesiviemäreihin.

Hulevedet purkautuvat kahden putken kautta Sveitsinharjun toiselle puolelle päätyen Vantaaseen, eikä niistä muodostu pohjavettä. Olisi ollut tarpeellista esittää Sveitsin vedenottoalueen kartta virtaussuuntineen. Muualla Hyvinkäällä pohjavedet virtaavat toiseen suuntaan, poispäin Sveitsistä ja esim. viereisestä Kulomäestä Vantaaseen.

Sveitsin vedenottamo on rakennettu nykyistä huomattavasti suuremmalle pumppausmäärälle (4500 m3/vrk). Veden pumppauksen seurauksena Sveitsinharjun pohjaveden pinta on laskenut paikoin jopa 2 metriä. Pumppausta on jouduttu vähentämään puoleen suunnitellusta (2500 m3/vrk). Pumppaamosta on tulossa 5 miljoonan euron hukkainvestointi, jos antoisuus lisärakentamisen vuoksi vähenee. Sveitsin lisäksi Hyvinkäällä on käytössä vain Hyvinkäänkylän vedenottamo ja Hikiän tekopohjavesilaitos.

Hyvinkään Vesi on huolestunut Sveitsin vedenottamon riittävyydestä. Tilanteesta on konsultti tekemässä selvitystä. Raportti ei ole vielä valmistunut, vain osaluonnos. Näitä tietoja ei ole lausunnonantajilla eikä päättäjillä käytettävissä! Turvallisuusselvitystä ei ole. Ilman tärkeitä pohjatietoja kaavoitusta ei voi suunnitella Sveitsinharjun alueelle.

Kaavassa rakentamista on suunniteltu Aleksis Kiven kadun varteen ja ylös harjulle hotellin läheisyyteen. Aleksis Kiven kadulle viettävä rinne on kuitenkin tärkeää pohjaveden muodostumisaluetta, jonne ei voi rakentaa kerrostaloja, asfaltoida pihoja ja parkkipaikkoja pohjaveden antoisuuden pienenemättä, koska hulevedet on johdettava muualle. Lisäksi likaantumisriski kasvaa entisestään. Hulevesiä ei saa sellaisenaan suodattaa pohjavedeksi.

Syntyviä haittoja ei voi poistaa kaavamääräyksillä. Sveitsin luonnonsuojelualueella ja valtakunnallisesti tärkeällä harjujen suojelualueella ei myöskään saa tehdä kaivauksia, olkoon kyseessä hulevesialtaat ja vesien johtaminen. Siksi uudisrakentaminen on ohjattava tähän varatuille vaihtoehtoisille alueille kuten Tehtaankulmaan ja Marjamäenkadulle.

Tärkeintä on turvata riittävä ja puhdas juomavesi kohtuullisin kustannuksin myös Sveitsin vedenottamosta nyt ja tulevaisuudessa. Tämä on myös turvallisuuskysymys. Riskit on huomioitava.

Osayleiskaavassa on esitetty vähäisiä muutoksia suojelualueen rajauksiin, jotka näennäisesti laajentavat suojelualuetta. On oleellista, ettei luonnonsuojelualueen kokonaispinta-ala supistu. Sveitsin puisto on luokiteltu Hyvinkään viheralueohjelmassa 2011-2020 keskuspuistoksi. On varottava, ettei sille käy niin kuin Helsingin keskuspuistolle, jota nakerretaan vähä vähältä rakentamistarkoituksiin. Sveitsin puistoa ei ole tarkoitettu rakentamisen reservialueeksi, vaan kaupungin asukkaiden virkistysalueeksi.

Osayleiskaavan tavoitteissa mainitaan myös maaston kulumisen ehkäiseminen. Jos Sveitsin puistoon rakennetaan kerrostaloasuntoja, puiston ulkoilukäyttö lisääntyy huomattavasti, ja maaston kuluminen kiihtyy varsinkin asuintalojen läheisyydessä. Kuivassa harjumaastossa kuluminen näkyy selvästi. Kasvillisuuden väistyessä eroosio lisääntyy. Tämä vähentää puiston suojelu- ja virkistysarvoa. Pelättävissä on tyypillinen ketjureaktio: rakentaminen syö puistoa pala palalta, paheneva kuluminen heikentää luontoarvoja, rauhoitus alkaa menettää merkitystään.

Osayleiskaavaa lukiessa tuntuu välillä siltä, että kaavoitusta ohjaa lähinnä yksityisen yrityksen voitontavoittelu asuntorakentamisella komealle paikalle Sveitsiin. Siitä hyvästä, että yritys lupaa korjata hotellia ja markkinoida Sveitsiä matkailijoille, ollaan valmiita muuttamaan puiston sisääntulonäkymä kerrostaloalueeksi, vaikka yhtä paljon rakennusalaa olisi tarjolla muualla.

Hyvinkään ympäristönsuojeluyhdistys painottaa sitä, että luonto sinänsä tuo matkailijoita, joten sitä ei pidä tuhota puistoalueen innokkaan kehittämisen nimissä. Voi käydä niin, että Sveitsin matkailullinen arvo vähenee, kun sitä yritetään keinotekoisesti lisätä.

Hyvinkäällä 18.8.2017

Tuija Lahtinen Tero Malinen
puheenjohtaja varapuheenjohtaja