Sijainti: Pääsivu / Säännöt

Suomen luonnonsuojeluliiton Vantaan yhdistys ry:n säännöt


1 § Nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Suomen luonnonsuojeluliiton Vantaan yhdistys ry, ruotsiksi Finlands naturskyddsförbunds förening i Vanda rf. Sen kotipaikka ja toiminta-alue on Vantaan kaupunki. Yhdistys kuuluu jäsenenä Suomen Luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piiriin.

 

2 § Tarkoitus ja toimintamuodot

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää luonnon- ja ympäristön-suojelua toiminta-alueellaan.

Yhdistyksen toimintamuotoja ovat:

  • seurata paikallisia ympäristömuutoksia
  • antaa lausuntoja toimialaansa liittyvissä asioissa sekä tehdä aloitteita ja esityksiä viranomaisille ja yhteisöille
  • valistaa, tiedottaa ja kouluttaa luonto- ja ympäristö-asioissa, missä tarkoituksessa se ylläpitää luontokoulua
  • elvyttää luontoharrastusta ja -tietämystä järjestämällä retkiä ja leirejä luontoon
  • edistää luontoon kohdistuvaa tutkimusta.

 

3 § Varainhankinta

Toimintansa tukemiseksi yhdistys on oikeutettu hankkimaan varoja jäsenmaksuin, keräyksin ja apurahoina, ottamaan vastaan lahjoituksia ja testamentteja, hankkimaan ja omistamaan toimintaansa varten tarpeellista irtainta ja kiinteää omaisuutta sekä asianmukaisen luvan saatuaan järjestämään rahankeräyksiä ja arpajaisia. Yhdistys voi myös harjoittaa sellaista taloudellista toimintaa, joka muutoin välittömästi liittyy sen tarkoituksen toteuttamiseen tai jota on pidettävä taloudellisesti vähäarvoisena.

 

4 § Jäsenyys

Yhdistyksen äänivaltaisia jäseniä ovat varsinaiset jäsenet, perhejäsenet, lahjoittajajäsenet ja opiskelijajäsenet.

Varsinaiseksi jäseneksi voi päästä jokainen henkilö maksamalla vuotuisen jäsenmaksun, jonka suuruuden yhdistyksen vuosikokous määrää.

Perhejäseneksi voi päästä samassa taloudessa asuva varsinaisen jäsenen ja lahjoittajajäsenen perheenjäsen maksamalla vuotuisen perhejäsenmaksun, jonka suuruuden yhdistyksen vuosikokous määrää. Perhejäsenillä on samat oikeudet ja velvollisuudet kuin varsinaisilla jäsenillä.

Lahjoittajajäseneksi voi päästä jokainen henkilö maksamalla yhdistyksen vuosikokouksen määräämän vuotuisen jäsenmaksun ja vapaaehtoisen lahjoitusmaksun. Lahjoittajajäsenillä on samat oikeudet ja velvollisuudet kuin varsinaisilla jäsenillä.

Yhdistyksen opiskelijajäseneksi voi päästä henkilö, joka opiskelee kokopäivätoimisesti ja maksaa vuotuisen jäsenmaksun, jonka suuruuden yhdistyksen vuosikokous määrää. Opiskelijajäsenillä on samat oikeudet ja velvollisuudet kuin varsinaisilla jäsenillä.

Yhdistys voi kutsua kunniajäseniä, jotka ovat vapaita jäsenmaksusta.

Saavutetut jäsenedut säilyvät.

 

5 § Yhdistyksestä eroaminen

Jos jäsen tahtoo erota yhdistyksestä, on hänen siitä ilmoitettava kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoitettava eroamisestaan yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan. Jäsen katsotaan eronneeksi, ellei hän ole maksanut jäsenmaksua toimintavuoden loppuun mennessä.

 

6 § Yhdistyksen hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksen kahdeksi vuodeksi kerrallaan valitsema puheenjohtaja ja kahdeksi vuodeksi kerrallaan valittuina kahdeksan varsinaista jäsentä sekä yhdestä viiteen yhdeksi vuodeksi valittua varajäsentä. Varsinaisista jäsenistä eroaa vuosittain neljä, ensin arvalla, sitten vuoron mukaan. Hallitus valitsee keskuudestaan vuosittain varapuheenjohtajan. Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja sekä vähintään neljä muuta jäsentä on saapuvilla. Päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä, paitsi milloin yhdistyslaki tai nämä säännöt toisin määräävät. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni.

Hallitus ottaa yhdistyksen sihteerin, tiedotussihteerin ja taloudenhoitajan joko keskuudestaan tai ulkopuolelta.

Hallitus voi perustaa jaostoja ja kutsua niihin henkilöitä, joiden ei tarvitse olla hallituksen jäseniä.

Vuosikokous valitsee vuodeksi kerrallaan toiminnantarkastajan ja varatoiminnantarkastajan.

 

7 § Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yhdessä, tai jompikumpi yhdessä sihteerin tai taloudenhoitajan kanssa.

 

8 § Yhdistyksen tilikausi

Yhdistyksen tilikausi ja toimintavuosi on kalenterivuosi.

Tilit on hallituksen jätettävä viimeistään kahta viikkoa ennen vuosikokousta tilintarkastajalle, jonka tulee palauttaa ne hallitukselle viimeistään kaksi päivää ennen vuosikokousta.

 

9 § Vuosikokous

Vuosikokous, johon jäsenet kutsutaan vähintään viikkoa ennen kokousta paikallisessa sanomalehdessä julkaistulla kokouskutsulla tai jäsentiedotteella, pidetään tammi-helmikuun aikana.

Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1) Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa.

2) Hyväksytään edellisen vuoden toimintakertomus.

3) Käsitellään edellisen vuoden tilinpäätös ja tilintarkastajan siitä antama lausunto, sekä päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle järjestöjen kokousten edustajat.

4) Valitaan yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja seuraavaksi kaksivuotiskaudeksi.

5) Valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten tai eroavien varsinaisten jäsenten tilalle sekä enintään viisi varajäsentä.

6) Valitaan edustajat piirin kevätkokoukseen

7) Määrätään jäsenmaksujen suuruus seuraavalle toimintavuodelle.

8) Valitaan toiminnantarkastaja ja hänelle varamies.

9) Vahvistetaan toimintasuunnitelma alkaneelle toimintavuodelle.

10) Vahvistetaan tulo- ja menoarvio alkaneelle toimintavuodelle.

11) Päätetään yhdistyksen kokousten koollekutsumistavasta

12) Käsitellään muut hallituksen tai jäsenten ehdottamat ja kokouskutsussa mainitut asiat.

 

10 § Ylimääräinen kokous

Tarpeen vaatiessa hallitus kutsuu jäsenet ylimääräiseen kokoukseen 9§:ssa mainitulla tavalla, mikäli kokous niin päättää, hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai vähintään 1/10 äänioikeutetuista jäsenistä sitä kirjallisesti hallitukselta pyytää.

 

11 § Sääntöjen muuttaminen

Näiden sääntöjen muuttamista koskeva päätös on ollakseen pätevä tehtävä yhdistyksen kokouksessa sen jälkeen, kun hallitus on asiaa käsitellyt. Päätös tulee voimaan, jos sitä on kannattanut vähintään kaksi kolmasosaa (2/3) äänestyksessä annetuista äänistä.

 

12 § Yhdistyksen purkaminen

Jos yhdistys puretaan tai lakkautetaan, käytetään sen varat viimeisen kokouksen päätöksen mukaisesti johonkin yhdistyksen päämääriä edistävään tarkoitukseen. Päätös yhdistyksen purkamisesta on pätevä vain siinä tapauksessa, että vähintään kolme neljäsosaa (3/4) annetuista äänistä on sitä kannattanut kahdessa toisiaan seuraavassa kokouksessa, joiden välillä on kulunut vähintään kaksi viikkoa. Jos yhdistys purkautuu tai lakkautetaan, on siitä tehtävä ilmoitus piirille, Suomen luonnonsuojeluliitolle ja yhdistysrekisteriviranomaisille.

 

13 § Muuten noudatetaan yhdistyslain säännöksiä

Säännöt kirjattu 10.3.2015