Sijainti: Pääsivu / Kotinurkilta / Pöllökallion kupeessa kuhisee

Pöllökallion kupeessa kuhisee

teksti: Vesa Järvinen

Mullistuksia pienen kaavoituslaajennuksen luonnossa Vantaalla


Vantaan kaakkoiskulmaan, Rajatorpantien (pääkatu) ja Hämeenkyläntien liittymän itäpuolelle on yleiskaavassa v. 2007 osoitettu Pähkinärinteen asutusalueen laajentamista. Hämeenkyläntien länsipuolella alkaa Linnaisten metsäksi kutsuttu laaja viheralue, yleiskaavassa VL. Vantaan ympäristöyhdistys antoi lausunnon maaliskuussa 2012 liittymän kaakkoispuolen asemakaavaehdotukseen ”Hämevaara 3”. (Yleiskaavan lausuntovaiheessa yhdistys ehdotti tämän nurkan pois rajaamista asutuksen laajennuksesta.) Asemakaavassa on osin korkeaa kerrostalorakentamista, ja yhdistys esittikin huolensa tulevista yleiskaavoista: tiivis kerrostalolähiö on kuin portti kaavoituksen jatkumiseksi lähteen!

Suuri luonnonsuojelullinen asia vei lausunnossa päähuomion. Alueen läpi kulki Multaojaksi kutsuttu mutkitteleva lehtopuro, joka laskee Espoon puolelle Monikonpuroon. Tämän ojan pohjoisosa esitettiin mielipiteenantovaiheessa siirrettäväksi kokonaan asutuksen itäpuolelle, pohjois-eteläsuunnassa kulkevan 110 kV voimansiirtolinjan alle. Siirto oli jo päätetty lausuntovaiheeseen mennessä. Uusi oja luvattiin avouomaksi, maisemoida ja viivyttää hulevesiä ennen puroon laskemista. Kaava-alueella ei selostuksen mukaan ollut suojelunarvoisia kohteita.

Kokonaan kaavaselostuksen pimentoon jäi itäpuoleisen Pöllökallion länsireunaan merkitty ohjeellinen ulkoilureitti, joka mainitaan vain ohimennen. Yleiskaavaan sitä ei ole merkitty. Itse Pöllökallion laella sijaitsee Ancylus-järven rantakivikkoja, jotka kuitenkin ovat etäällä ulkoilureittilinjasta.

Vesa JärvinenKesällä 2013 alkoivat uuden asuinalueen raivaustyöt. Purouoman pohjoisosa tyhjennettiin puista ja samoin tietenkin katosi asutuksen alle jäävä puroosuus. Ympäristöyhdistyksen länsivantaalaisnelikko kävi 3. syyskuuta katsastamassa alueen työmaata. Uusi puro kulki kai putkessa savikentän alla. Kaupunki oli päättänyt raivata ulkoilureitin väylän samalla. Leveydeltään paikoin lähes 20-metrinen puuton käytävä oli avattu Pöllökallion länsirinteen juurelle, voimansiirtolinjan itäpuolelle. Ja olihan sen oltava myös valaistu! Lisäksi etelästä Hämeenkyläntieltä oli tehty työmaatie voimalinjan alle, ja sen vaikutusalueelta oli perattu parikymmentä metriä sitä osaa purosta, jonka piti säilyä.

Yhdistys tiedusteli Vantaan Viheryksiköltä mm. milloin päätös ulkoilureitin toteutuksesta oli tehty, miksi aukko on niin leveä, miksi purouomaa oli raivattu eteläpäässä enemmän kuin kaavapiirroksessa – ja ketä ulkoilureitti palvelee, kun 2/3 sen eteläpäätä on uuden asutusalueen eteläpuolella eikä liity kuin Hämeenkyläntiehen. Ulkoilureitin nimittäin kerrottiin palvelevan uuden alueen asukkaita yhteydellä Rajatorpantien pohjoispuolella sijaitsevan Pähkinärinteen Lammaslammen virkistysalueelle.

Tässä yhteydessä on viimeistään selvennettävä, että Hämeenkyläntie lähtiessään itä-länsisuuntaiselta Rajatorpantieltä etelään kaartaa uuden asutusalueen eteläpuolitse kaakkoon Hämevaaran vanhalle omakotialueelle. Hämevaaralaiset eivät uutta ulkoilureittiä ole ilmaisseet kaipaavansa. Itse Hämeenkyläntien etelä-länsireunaa kiertää kevyenliikenteentie (merkitty yleiskaavassa ulkoilureitiksi) Linnaisten metsän itäreunaan ja aina Rajatorpantien ali sen pohjoislaidalle. Myös Linnaisten metsään siltä johtaa ulkoilupolkuja.

Vastausta Viheryksiköstä saatiin tovi odottaa. Paikkaa oli käyty katsomassa. Ulkoilureitin kerrottiin palvelevan hämevaaralaisia yhteydellä pohjoiseen. Reitin leveys perusteltiin kuusten ylimääräisellä poistolla maannousemasienen takia. Liitteenä olleessa yksityiskohtaisessa piirustuksessa puita oli jätetty aivan tien viereen. Reitti luvattiin kyllä maisemoida istuttamalla sekapuustoa aikanaan sen varteen. Tosin voimalinjan tuntumassa puut eivät saa kasvaa yli 10-merisiksi, todetaan kaavaselostuksessa. Vaan olipa samalla metsäpuustoja harvennettu ulkoilureitin pohjoispäästä itään Rajatorpantien eteläreunalla kilometritolkulla aina Vihdintien tuntumaan. Kysymykseemme, mistä yhdistys voi löytää tiedot Viheryksikön merkittävistä toimista, varsinkin suojelu- ja ”luo”-alueiden tuntumassa, ei saatu vastausta. Tai oikeastaan annettiin nettiosoite, mutta sen altapa ei löytynyt kuin puron siirto. Tämän reitin suunnitelmista väitettiin olleen maininta keväällä 2012 ilmestyneessä Vantaan Asukaslehdessä. Kun lehti sattumalta olikin tallessa, eikä siinä puhuttu kuin puron siirrosta, lähetimme perusteltuna uudelleen. Vastausta ei enää saatu.

Annettaessa mielipiteitä ja lausuntoja asemakaavoihin, joihin liittyy luonnonympäristö, ja pyydetään esim. suojavyöhykkeisiin kiinnittämään tiettyjä huomioita, saadaan yleensä vastaus: tämä asia tarkentuu myöhemmässä vihersuunnittelussa. Niitä suunnitelmia ei sitten kuulutetakaan, tai milloin ne olisivat jollain verkkosivulla nähtävissä. Viheralueisiin liittyvissä suunnitelmissa voi olla paperilla ja selostuksissa hyvät ja rehelliset aikomukset. Vikana on, että työmailla toimivat aivan eri henkilöt. Heillä sitten ovatkin omat näkemykset työstä, ja ehkäpä koneiden tehot kiinnostavat enemmän (eivät ole viheraivopestyjä). Ja ronskeja tuloksia on päästy jo vuosikymmenet näkemään.