Sijainti: Pääsivu / Kannanotot / Kannanotot ja tiedotteet 2018 / * Selitys Vartiosaaren osayleiskaavaa koskevassa asiassa

* Selitys Vartiosaaren osayleiskaavaa koskevassa asiassa

 

KORKEIN HALLINTO-OIKEUS

 

ASIA Selitys koskien Helsingin kaupungin valitusta Helsingin hallinto-oikeuden päätöksestä 5.2.2018 nro 18/0050/5, joka koskee Vartiosaaren osayleiskaavaa.

 

VIITE Selityspyyntönne 30.5.2018, Dnro 1106/1/18.

 

SELITYKSEN ANTAJAT

 

Helsingin luonnonsuojeluyhdistys ry, Helsinki

Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piiri ry, Helsinki

 

PROSESSIOSOITE

 

Erityisasiantuntija Tapani Veistola

Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piiri ry

Itälahdenkatu 22 b A

00210 Helsinki

Puhelin 0400 615 530

Sähköposti uusimaa at sll.fi

 

SELITYS

 

Kaupungin valitus on erikoisella tavalla ristiriitainen. Toisaalta siinä korostetaan osayleiskaavan tärkeyttä, strategisuutta ja merkitystä Helsingin rakentamiselle. Toisaalta siinä katsotaan, että kyse on "pelkästään paikallisesti merkittävästä maankäytöstä" (s. 24), jolla ei ole seudullisia vaikutuksia. Voidaan huomauttaa, että jo suunniteltu asukasmäärän lisäys (5000 – 7000) Vartiosaaressa ja asiaan liittyen Ramsinniemessä (3000) on katsottava seudulliseksi erityisesti kokonaisvaikutusten kautta.

 

Toinen Helsingin valituksen pääongelma on voimassa olevan maakuntakaavan ja RKY2009-merkinnän ohittaminen ja niiden oikeusvaikutuksen vähättely. Yleinen kaavahierarkia koskee kuitenkin myös Helsinkiä ja sen kaavoitusta.

 

Maakuntakaavan suunnittelumääräyksen mukaan alueen yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on otettava huomioon kulttuuriympäristön ominaispiirteiden vaaliminen, sen kokonaisuus ja identiteetti ja turvattava merkittävien maisema- ja kulttuuriarvojen säilyminen. Osayleiskaavan rakentamisen määrä ja tapa muuttaa saaren kokonaismiljöön luonteen ja ympäristön huvilasaaresta rakennetuksi saaristokaupungin osaksi. Se muuttuu loma- ja virkistysalueesta nykyaikaiseksi asuinalueeksi lähipalveluineen. Osayleiskaavassa esitetty uusi tehokas maankäyttö murtaa huviloiden ja luonnonympäristön suhteen siinä määrin, että alueen tärkeä ominaispiirre häviää.

 

Kaupunki toteaa valituksessaan, että osayleiskaavaehdotuksen tavoitteena on säilyttää huvila- ja ranta-alueen kortteli- ja virkistysalueilla maisemalliset, puutarha- ja kulttuurihistorialliset arvot. Toisaalta tarkoituksena on myös luoda tiivis kaupunkimainen ympäristö. Suunnitteilla on monipuolinen erityyppisiä asuinalueita ja asumismuotoja sisältävä kaupunginosa. Kaupunki ei ole onnistunut perustelemaan, miten nämä eri maankäyttötyypit yhdistetään heikentämättä oleellisesti kulttuuriympäristöä.

 

Asian ydin on, että hallinto-oikeus kumosi osayleiskaavan maakuntakaavan vastaisena. Kulttuuriympäristöjen turvaaminen rakentamisen yhteydessä ei ollut osayleiskaavassa riittävää. Tätä ei mikään Helsingin valituksessa esittämä muuksi muuta.

 

Yhteenveto

 

Katsomme että Helsingin valitus ei ole perusteltu ja se tulee hylätä.

 

AIKA JA PAIKKA

 

Helsinki 29. päivänä kesäkuuta 2018

 

VAKUUDEKSI

 

Helsingin luonnonsuojeluyhdistys ry

 

Mika Välipirtti    Jenni Toikkanen

puheenjohtaja    järjestösihteeri

 

Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piiri ry

 

Laura Räsänen   Tapani Veistola

puheenjohtaja     erityisasiantuntija

Helsingin
luonnonsuojeluyhdistys ry
      Itälahdenkatu 22 b
00210 Helsinki
050 3011 633

helsy@sll.fi

Muut yhteystiedot

Rekisterinumero 130.861
Y-tunnus 0276051-3


Helsyviesti    

Lue ympäristöön ja kaupunkiin liittyvistä tapahtumista ja uutisista