Sijainti: Pääsivu / Kannanotot / 2016 / Hervantajärven asemakaava luonnonsuojelulain vastainen – Luontojärjestöt vetoavat kaupunginvaltuustoon kaavan palauttamiseksi valmisteluun

Hervantajärven asemakaava luonnonsuojelulain vastainen – Luontojärjestöt vetoavat kaupunginvaltuustoon kaavan palauttamiseksi valmisteluun

Tampereen ympäristönsuojeluyhdistyksen ja Pirkanmaan luonnonsuojelupiirin mielestä Tampereen kaupunginhallituksen 24.10.2016 hyväksymä Hervantajärven asemakaava on luonnonsuojelulain vastainen. Kaavassa ei oteta riittävästi huomioon sitä, että Hervantajärven kaava-alueella elää EU:n luontodirektiivin ja Suomen luonnonsuojelulain tiukasti suojelema liito-orava.


Hervantajärvi, Maria Morri (CC BY-SA 2.0)

Kaupunginhallituksella on päätöstä tehtäessä ollut käytettävissään viranomaisneuvottelun muistio, josta käy ilmi, että Pirkanmaan ELY-keskuksenkin mukaan kaavassa on puutteita liito-oravan suojelun näkökulmasta. ELY-keskus on suoraan ohjeistanut kaupunkia tekemään kaavaan muutoksia. Tästä huolimatta kaupunginhallitus on hyväksynyt asemakaavan sellaisenaan ja vienyt sen kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi. Yhdistykset vetoavatkin nyt valtuustoon, että se ei hyväksy asemakaavaa vaan palauttaa sen valmisteluun.

Muistion mukaan Pirkanmaan ELY-keskus on todennut, että aiemmin Tampereen kaupungin yhdyskuntalautakunnassa 28.6.2016 hyväksytty Hervantajärven asemakaavaehdotus ei ole riittävä luonnonsuojelun näkökulmasta. ELY-keskus on pitänyt ongelmallisena alueelle tehtävää viemärilinjausta ja liian pientä suojapuustoa alueella olevien liito-oravan pesäpuiden ympärillä. Muistion perusteella ELY-keskus ei ole halukas keskustelemaan poikkeusluvasta liito-oravan lisääntymis- ja levähdyspaikkojen hävittämiseen Hervantajärvellä. Aiemmin ELY-keskus on antanut Tampereen kaupungille jo kaksi poikkeuslupaa: ensimmäisen ratikkavarikolla ja toisen Hallilassa.

Yhdistykset kannattavat raitiotien rakentamista ja raitiotien eteläisen päätepysäkin siirtämistä pois Hervantajärveltä. Yhdistykset uudistavat samalla maaliskuussa 2016 tekemänsä esityksen asemakaava-alueen liittämisestä luontoselvitysten pohjalta soveltuvin osin Hervantajärven luoteispuolen ja Makkarajärvi ̶ Viitastenperän luonnonsuojelukohteisiin. Myös luonnonsuojelukohteiden ulkopuolelle jäävät virkistyskäytössä suositut metsät Ruskonkehän pohjois- ja eteläpuolella on syytä jättää ennalleen, jotta Hallilassa ja Itä-Hervannan varikon alueella tuhoutuvaa liito-oravan elinympäristöä saataisiin kompensoitua ja liito-oravan suojelun taso säilyisi koko Kaakkois-Tampereen alueella suotuisana.

Yhdistykset toivovat, että Tampereen kaupunginvaltuusto hyväksyy raitiotien rakentamisen 7.11.2016 pidettävässä kokouksessaan ilman Hervantajärven päätepysäkkiä. Raitiotien kustannukset ovat nousseet huomattavasti kesäkuussa 2015 hyväksytyn yleissuunnitelman jälkeen. Hervantajärven pysäkistä luopumalla raitiotie lyhenee ja sen kustannukset pienenevät. Raitiotiehankkeen ekologisen hyväksyttävyyden ja taloudellisuuden lisäämiseksi Hervannan pään linjausta on lyhennettävä siten, että linjaus päättyy Insinöörinkadun ja Tohtorinkadun risteyksen ympäristöön Hervantajärven asemesta. Näin raitiotiellä pääsisi monimuotoisen luonnon ja suosittujen virkistysalueiden äärelle tuhoamatta tai vähentämättä niitä Ruskonkehän ympäristössä.

Seuraavaksi kiistelty asemakaava menee Tampereen kaupunginvaltuuston käsittelyyn. Jos kaavaehdotus hyväksytään sellaisenaan, Pirkanmaan ELY-keskuksella on valitusoikeuden lisäksi mahdollisuus tehdä valtuuston päätöksestä maankäyttö- ja rakennuslain 195§:n mukainen oikaisukehotus. Kaupunginvaltuuston on tehtävä kaavasta tämän jälkeen uusi päätös kuuden kuukauden kuluessa oikaisukehotuksesta. Muussa tapauksessa kaavan hyväksymispäätös on katsottava rauenneeksi. Tampereella näin kävi vuonna 2002 hyväksytylle Ojalan osayleiskaavalle, kun kaava raukesi Pirkanmaan ELY-keskuksen tekemään oikaisukehotukseen liito-oravaa koskien.


Lisätietoja:
Jari-Pekka Tamminen
hallituksen puheenjohtaja, Tampereen ympäristönsuojeluyhdistys ry.
+358 44 2311 096, jp.tysy@gmail.com

Juho Kytömäki
aluesihteeri, Suomen luonnonsuojeluliiton Pirkanmaan luonnonsuojelupiiri ry.
+358 40 515 4557, pirkanmaa@sll.fi

 

Liitteet:

Muistio 26.8.2016 käydystä viranomaisneuvottelusta