Sijainti: Pääsivu / Kannanotot / 2013

2013

Kommentit Pirkanmaan liiton tuulivoimaselvityksestä. 4.1.2013
Länsi -ja Sisä-Suomen aluehallintovirastolle täydennys muistutukseen Virtain Isonevan turvetuotantoalueen ympäristöluvasta. 14.1.2013
Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle kunnallisvalitus Ruoveden kunnanvaltuuston päätöksestä 17.12.2012 Ruoveden rantaosayleiskaavan osa-alueen 1 kaavan hyväksymisestä. 14.1.2013
Pirkanmaan liiton maakuntavaltuuston päätös 17.5.2011. Pirkanmaan 1. vaihemaakuntakaavan vahvistaminen. 8.1.2013
Korkeimmalle hallinto-oikeudelle valitus ympäristöministeriön päätöksestä Pirkanmaan 1. vaihemaakuntakaavan vahvistamisesta 8.1.2013 (turvetuotanto). 7.2.2013
Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle selitys Tukesin lausuntoon Vuorokas Oy:n kaivosvarausilmoituksesta. 20.2.2013
Korkeimmalle hallinto-oikeudelle vastaselitys Suomen riistakeskuksen lausuntoon sekä Kärjenniemen metsästysseura ry:n, Metsämiehet ry:n ja Kolhon eräveikot ry:n selityksien johdosta. 22.2.2013
Ympäristöministeriölle mielipide soidensuojelun täydennysohjelman valmistelusta. 1.3.2013
Länsi -ja Sisä-Suomen aluehallintovirastolle muistutus Vammalan rikastamon ympäristöluvan lupamääräysten tarkistamisesta ja ympäristölupapäätökseen liittyvästä selvityksestä. 4.3.2013
Vaasan hallinto-oikeudelle vastaselitys lausuntoihin valituksistamme Länsi -ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston NCC Roads Oy.lle myöntämästä ympäristöluvasta. 6.3.2013
Hämeenkyrön ympäristösihteerille ja Ylöjärven ympäristöpäällikölle tiedustelu enduroreitistä. 21.3.2013
Pirkanmaan ELY-keskukselle, Metsähallitukselle ja Ympäristöministeriölle vetoomus punamultalukon luonnonsuojelualueen perustamiseksi Kangasalan Vehoniemenharjulle. 8.3.2013
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastolle muistutus Vaskiluodon Voima Oy:n ympäristölupahakemuksesta. 25.3.2013
Ehdotus Metso-yhteistoimintaverkostoksi. 27.3.2013
Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle selitys Ruoveden kunnanhallituksen lausunnon johdosta (Ruoveden rantaosayleiskaavan osa-alueen 1 kaavan hyväksyminen). 2.4.2013
Pirkanmaan liitolle kommentteja POSKI-hankkeen alustavista tutkimuskohteista. 7.4.2013
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastolle täydennys muistutukseen Vapo Oy:n ympäristölupahakemuksesta ja ympäristöluvan muuttamishakemuksesta. 24.4.2013
Maa- ja metsätalousministeriölle lausunto luonnoksesta Suomen hirvikannan hoitosuunnitelmaksi. 30.4.2013
Pirkanmaan ELY-keskukselle lausunto vesiliikennelain mukaisesta esityksestä koskien Lempäälän Tervajärveä. 29.5.2013
Ylöjärven kaupungin ympäristölautakunnalle muistutus maastoliikennelain mukaisesta lupahakemuksesta. 29.5.2013
Pirkanmaan liitolle palaute Pirkanmaan liiton tuulivoimaselvityksen lisäalueista. 31.5.2013
Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen selitys Tukesin lausuntoon koskien kaivospiiritoimitusta Valkeakosken Kaapelinkulmalla. 5.6.2013
Varsinais-Suomen ELY-keskukselle mielipide Kokemäenjoen vesistön tulvariskien hallintasuunnitelmasta ja sen osana esitettävän ympäristöselostuksen lähtökohdista, tavoitteista ja valmistelusta. 6.6.2013
Tiedote Vehoniemenharjun Punamultalukkoa ei saa uhrata Tavaselle. 8.3.2013
Nokian kaupungin rakennus- ja ympäristölautakunnalle muistutus Lemminkäinen Infra Oy:n maa-aineslain mukaisesta maa-ainesten ottolupahakemuksesta ja ympäristönsuojelulain mukaisesta ympäristölupahakemuksesta louhintaan, murskaukseen ja kaivuumaiden vastaanottoon Metsä-Toriseva R:no 1:20 tilalla Korvolan kylässä. 25.3.2013
Tiedote Luontoyhdistykset ehdottavat laajan ja yhtenäisen luonnonsuojelualueen kehittämistä Teiskoon. 27.3.2013
Pirkanmaan ELY-keskukselle mielipide Tampereen Veden Pirkanmaan keskuspuhdistamo-hankkeen Tampereen Sulkavuoren vaihtoehdon täydennetystä ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta. 4.4.2013
Tiedote Voimakas säännöstely estää rantaekosysteemin luontaisen toiminnan. 5.4.2013
Tiedote Kesäkisassa etsitään parasta hyönteishotellia. 30.5.2013
Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle valitus Pirkanmaan ELY.keskuksen päätöksestä 7.5.2013 (PIRELY/234/07.01/2013) (Liito-orava päätös, Hamppu, Kangasala). 6.6.2013
Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle valitus Pirkanmaan ELY-keskuksen päätöksestä 16.5.2013 (PIRELY/268/07.01/2013) (Liito-orava päätös, Metsämaa 1, Tampereen Teisko). 13.6.2013.
Korkeimmalle hallinto-oikeudelle valitus Vaasan hallinto-oikeuden päätöksestä (dnro 00470/12/5115), joka koskee Vapo Oy:lle myönnettyä ympäristölupaa Urjalan Kaitasuon turpeenottoon. 20.6.2013.
Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle selitys Pirkanmaan ELY-keskuksen lausunnon johdosta (Liito-orava päätös, Hamppu, Kangasala). 23.7.2013.
Mielipide Pirkanmaan arvokkaiden maisema-alueiden päivitysinventoinneista, arvokkaiksi ehdotettavista kohteista ja niiden valintaperusteista. 29.7.2013.
Vaasan hallinto-oikeudelle vastaselitys pohjaveden imeytyskoe Vehoniemen alueella, Kangasala Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston päätös 13.11.2012 nro 95/2012/2. 9.8.2013.
Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle selitys Pirkanmaan ELY-keskuksen lausunnon johdosta (Liito-orava päätös, Metsämaa 1, Tampere). 13.8.2013.
Korkeimmalle hallinto-oikeudelle vastaselitys ympäristöministeriön (3.5.2013) ja Pirkanmaan liiton (17.6.2013) lausuntojen johdosta (turvekaava). 23.7.2013
Lempäälän kunnan kaavoitus- ja rakennusjaostolle mielipide Kuokkalan-Herralan-Hakkarin osayleiskaavan luonnoksista. 9.9.2013.
130910_tiedote_orivesi_kultakaivos.pdf
Humppilan ja Urjalan kunnalle Mielipide tuulivoimaosayleiskaavan luonnoksesta 11.9.2013
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastolle Muistutus ja vaatimuksia Tavase Oy:n Vehoniemen- Isokankaan harjualueen tekopohjavesilaitoksen rakentaminen, Kangasala ja Pälkäne Dnro LSSAVI/73/04.09/2010. 13.9.2013
Ruoveden kunnalle lausunto Ruoveden rantaosayleiskaavan osa-alueiden II ja III 2.kaavaehdotuksesta. 21.11.2013
Raportti maastokäynnistä Oriveden Punkaniemi ja lähialueet 13.9.2013
UPM-Kymmenelle aloite Oriveden Punkaniemen alueen suojelemiseksi. 6.11.2013.
Puheenjohtaja_tiedote_031213.pdf
Oriveden seudun luonnonsuojeluyhdistys toimii jälleen (13.12.2013)
Mielipide Oriveden rantaosayleiskaavaluonnoksesta (20.12.2013)
Valitus Hämeenlinnan hallinto-oikeuden päätöksestä (kaivospiiritoimituksen määrääminen Valkeakosken Kaapelinkulmalle) 20.12.2013
Valitus Hämeenlinnan hallinto-oikeuden päätöksestä (Valkeakosken Kaapelinkulman kaivospiirin määräämistä koskeva valitus, päätösnumero 13/0558/1, diaarinumero 02469/12/7203)
Urjalan Kaitasuo, vastaselitys KHO:lle
Vastaselitys KHO:lle valituksessa Urjalan Kaitasuon turpeenoton ympäristöluvasta
Tiedote: Metsähallitus mökittämässä Pukalan retkeilyalueen rantoja