Sijainti: Pääsivu / Biotalous jyräämässä luonnonarvot myös Pirkanmaalla

Biotalous jyräämässä luonnonarvot myös Pirkanmaalla

Alueellinen metsäohjelma painottaa yhä rajumpaa metsätaloutta

Suomen metsäkeskuksen laatima Pirkanmaan alueellinen metsäohjelma on juuri julkaistu. Ohjelma tähtää metsien yhä voimakkaampaan taloudelliseen hyödyntämiseen, mutta metsien luonnonarvojen suojelutarvetta ei ole otettu huomioon. Sama tilanne on nähtävissä myös muiden maakuntien metsäohjelmissa.

Pirkanmaalla metsien talouskäytön ja suojelun epäsuhta ilmenee muun muassa siinä, että avohakkuiden ja muiden päätehakkuiden määrä halutaan kasvattaa 1,5-kertaiseksi nykyisestä, mutta luonnon monimuotoisuuteen liittyvät asiat mainitaan ilman mitään määrällisiä tavoitteita.

- Avo- ja muita päätehakkuita tehdään jo nyt maakunnassa joka vuosi keskimäärin Seitsemisen ja Helvetinjärven kansallispuistojen yhteenlasketun pinta-alan verran. Määrää ei missään tapauksessa tulisi enää lisätä, vaan alentaa, sanoo SLL:n Pirkanmaan luonnonsuojelupiirin puheenjohtaja Larissa Heinämäki.

- Aitoa biotaloutta olisi monimuotoisuudesta huolehtiminen ja jalostusasteen merkittävä nostaminen puun käytössä. Tällöin hakkuumääriä voitaisiin alentaa ilman taloudellisia tappioita, hän jatkaa.

Alueellisessa metsäohjelmassa asetetaan suuret tavoitteet myös soiden kunnostusojituksille, jotka kuormittavat vesistöjä ja heikentävät luonnon monimuotoisuutta. Vastaavasti soiden ennallistamiselle ei aseteta mitään tavoitteita, vaikka ennallistamiseen soveltuvia, metsänkasvatukseen kelpaamattomia ojitettuja soita on Pirkanmaalla runsaasti.

Metsien käsittelyssä tulisi ottaa huomioon erityyppisten metsien luontainen kehitysdynamiikka sekä Pirkanmaan luonnon alueelliset erityispiirteet. Uudistettu metsälaki mahdollistaa myös metsien kasvatuksen eri-ikäisrakenteisena eli niin sanotun jatkuvan kasvatuksen. Monimuotoiset metsät ovat kestävät myös paremmin myrsky- ja hyönteistuhoja.

- Suojelu, ennallistaminen ja vaihtoehtoiset metsänkäsittelytavat vaikuttavat kuitenkin olevan metsäkeskukselle pakollinen paha, joka kyllä mainitaan, mutta konkreettisia tavoitteita ei haluta asettaa, kommentoi Larissa Heinämäki.

- Metsäohjelmia tasapainottamaan tulisi tehdä metsien suojelutarpeen arviointi ja alueelliset metsien suojeluohjelmat koko maahan, Heinämäki toteaa.

Luonnonsuojelupiiri jätti Pirkanmaan alueellisen metsäohjelman luonnoksesta lausunnon 30.11.2015. Lausunnon perusteella ohjelmaan tehtiin vain joitakin pieniä muutoksia.

Alueellisen metsäohjelman toteutuksesta ja seurannasta vastaa metsäkeskuksen lisäksi alueellinen metsäneuvosto. Luonnonsuojelupiiri on eronnut Pirkanmaan metsäneuvostosta vuonna 2003, koska kävi ilmeiseksi, että mukana oleminen toimisi vain metsäohjelman ja -neuvoston eräänlaisena viherpesuna. Piiri on kuitenkin tehnyt hyvää yhteistyötä metsäkeskuksen kanssa esimerkiksi METSO-ohjelmaan liittyen.

Lisätietoja:

Larissa Heinämäki, puheenjohtaja, p. 040 776 2797, larissa.heinamaki@iki.fi

Juho Kytömäki, aluesihteeri, p. 040 515 4557, pirkanmaa@sll.fi

Luonnonsuojelupiirin lausunto alueellisesta metsäohjelmasta 30.11.2015

Blogi

Seuraa blogiamme!

Kolu - Kotouttavaa luonnonhoitoa