Sijainti: Pääsivu / Kannanotot

Kannanotot

Lausuntoja ja kannanottoja vuonna 2016


Vastine Keski-Savon ympäristölautakunnan lausuntoon jääratalupahankkeessa 6.11.2016

Pieksämäen Luonnon Ystävät ry:n vastine Itä-Suomen hallinto-oikeudelle jääratalupahankkeeseen.

"Käsillä olevassa jääratalupahankkeessa ovat ympäristövaikutukset puutteellisesti selvitetty. Ympäristölautakunnan toteamus siitä, että toiminnasta ei ole aiemmin tehty valitusta, ei ole riittävä selvitys ympäristövaikutuksista."

Vastineen voit lukea kokonaisuudessaan täältä.


Valitus Keski-Savon ympäristölautakunnan päätöksestä Kukkarolahden jääradasta 20.7.2016


Pieksämäen Luonnon Ystävät ry vastustaa Keski-Savon ympäristölautakunnan Pieksämäen Urheiluautoilijat ry:lle myöntämää päätöstä Kukkarolahden jääradasta vuosille 2016-2020. Valituksen voit lukea kokonaisuudessaan täältä.

Vastine ja virheen korjaus Itä-Suomen hallinto-oikeudelle Pieksämäen kaupungin rakennuslautakunnan päätöksestä 11.7.2016

Pieksämäen Luonnon Ystävät ry:n vastineen kokonaisuudessaan voit lukea täältä.


Vastaselitys Vaasan hallinto-oikeudelle vastineisiin 15.6.2016


Pieksämäen Luonnon Ystävät ry:n vastaselitykset Vaasan hallinto-oikeudelle Keski-Savon ympäristölautakunnan vastineeseen, Pieksämäen kaupungin rakennuslautakunnan vastineeseen ja Betokari Oy:n vastineeseen voit lukea kokonaisuudessaan täältä.


Oikaisuvaatimus 6.4.2016 jäärata-asiaan

Pieksämäen Luonnon Ystävät ry vaatii, että Keski- Savon ympäristölautakunta kumoaa mainitun päätöksen. Oikaisuvaatimuksen kokonaisuudessaan voit lukea täältä.

 

Huomautus Nikkarilan asemakaavaluonnokseen 31.3.2016

Huomautus Nikkarilan asemakaavaluonnokseen, asemakaava osille tiloja Nikkarilanharju, 593-403-1-18 ja Ukonharju, 593-403-2-92.
Huomautuksen voit lukea kokonaisuudessaan täältä.

 

Täydennys valitukseen Betokari Oy:n maa-ainesten ottamisluvasta Itä-Suomen hallinto-oikeudelle 29.3.2016

Täydennyksen voit lukea kokonaisuudessaan täältä.

 

Valitus Itä-Suomen hallinto-oikeudelle Pieksämäen rakennuslautakunnan päätöksestä Betokari Oy:n maa-ainesten ottamisluvasta 8.3.2016

Pieksämäen Luonnon Ystävät ry:n valitus kokonaisuudessaan luettavissa täältä.


Mielipide jäärata-hakemukseen Kukkarolahdella 15.2.2016

Pieksämäen Luonnon Ystävät ry:n mielipide Kukkarolahden jääratahakemukseen vuosille 2016-2020. Kokonaisuudessaan voit lukea täältä.

 

Lausuntoja ja kannanottoja vuonna 2015


Muistutus Betokari Oy:n maa-aineslupahakemukseen 11.10.2015


Pieksämäen Luonnon Ystävät ry on jättänyt muistutuksen Pieksämäen kaupungin rakennuslautakunnalle, jossa pyydetään ettei Betokari Oy:lle myönnetä maa-aineksen ottolupaa Kirkonkylän tiloilta Kiviharju 4:89 ja Eerola 4:94, Lensula 4:96 ja Kivelä 4:87, Pieksämäki.

Pyyntö perustuu Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen antaman lausunnon virheisiin ja puutteisiin, YVA-selvityksen (ympäristövaikutusten arviointi) ja maa-ainesten oton yleissuunitelman laatimattomuuteen ja kivenrikotukseen vastoin ympäristölupaa.

Muistutuksen kokonaisuudessaan voi lukea täältä.


Valitus Keski-Savon ympäristölautakunnan päätöksestä 28.9.2015

Pieksämäen Luonnon Ystävät ry on tehnyt valituksen Keski-Savon ympäristölautakunnan päätöksestä 28.9.2015 jossa päätös pyydetään kumoamaan kelvottoman meluselvityksen, ympäristölupahakemuksessa olevien virheellisten tietojen ja Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen virheellisen lausunnon perusteella. Valituksen voi lukea kokonaisuudessaan täältä.

 

Exitus Turvesuolle 25.5.2015

Entinen lakkasuo, nykyinen turvesuo.

25.5.2015 entinen lakkasuo, nykyinen turvesuo. Kuva: Y.Snellman 25.5.2015 entinen lakkasuo, nykyinen turvesuo. Kuva: Y.Snellman


Muistutus ympäristölupahakemukseen koskien soran murskausta 13.5.2015

Pieksämäen Luonnon Ystävät ry:n ja sen asiakumppaneiden mielestä ympäristölupaa ei tule myöntää Betokari Oy:lle.

Lue muistutus kokonaisuudessaan täältä.


Muistutus Junttilan maa-ainestenottoalueen ympäristölupahakemukseen 26.4.2015

Pieksämäen Luonnon Ystävät ry:n ei kannata ympäristöluvan myöntämistä siirrettävälle kivenmurskauslaitokselle Jäppilän kylällä sijaitsevan, Junttilan tilan maa-ainestenottoalueelle.

Muistutuksen voit lukea täältä.


Muistutus maisematyölupahakemukseen 23.4.2015


Pieksämäen Luonnon Ystävät ry ottaa ottaa kantaa muistutuksella maisematyölupahakemukseen harvennuksista, koskien asemakaavoitettuja alueita kaupungin keskustaajaman ja Virtasalmen alueella.

Muistutuksen voit lukea kokonaisuudessaan täältä.

 

Muistutus maa-ainesten ottolupahakemuksesta 11.3.2015

Pieksämäen Luonnon Ystävät ry ottaa kantaa muistutuksen muodossa koskien Lipa-Betoni Oy:n ottolupahakemusta Naarajärvellä Kullanmuru -tilalla.

Muistutuksen voit lukea kokonaisuudessaan täältä.

 

Lausuntoja ja kannanottoja vuonna 2014

 

Lausunto Sarvikankaan ranta-asemakaavasta 15.12.2014

Pieksämäen Luonnon Ystävät ry huomauttaa Sarvikankaan ranta-asemakaavaluonnoksen puutteellisesta luontoselvityksestä, mutta jonka avulla on alueella havaittavissa arvokkaita luontoarvoja mm. luonnontilaiset noro, pienialainen korpi, saranevat ja havumetsävyöhykkeen kangasmaiden purot -luontotyyppi. PLY ry:n mielestä Valkeisen rannalle ei tulisi sijoittaa rakennuspaikkaa.

Lue koko lausunto täältä.

 

Lausuntopyyntö Ympäristöministeriölle ampumarata-asiassa 28.9.2014

Pieksämäen Luonnon Ystävät ry pyysi Ympäristöministeriöltä lausuntoa kunnan ympäristönsuojeluviranomaisten toimista ampumarata-alueiden ympäristölupa-asioissa.

Lue koko lausuntopyyntö täältä.

Ympäristöministeriön vastaus lausuntopyyntöön löytyy täältä.

 

Lausuntopyyntö Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle (ELY) ampumarata-asiassa 24.9.2014

Pieksämäen Luonnon Ystävät ry pyysi ELY:ltä lausuntoa kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen toimista Pieksämäen kaupungissa sijaitsevan Tahinlammen haulikkoampumaradan asioiden käsittelyssä.

Lue koko lausuntopyyntö täältä.

ELY:n vastaus lausuntopyyntöön löytyy täältä ja täältä.

 

Vaasan hallinto-oikeuteen Rajasuo 2:n ympäristöluvasta ja toiminnanaloittamisluvasta kumoamispyyntö 26.6.2014

Pieksämäen Luonnon Ystävät ry, Ankeleen 6 ja 7 osakaskunnat ja Etelä-Savon Luonnonsuojelupiiri ry pyysivät Mikkelin ja Pieksämäen alueella toimivan Rajasuo 2 turvetuotantoalueen ympäristöluvan ja toiminnanaloittamisluvan kumoamista Vaasan hallinto-oikeudelta. Syynä jätevesien johtaminen Rajasuon vanhan tuotantoalueen pintavalutuskentän kautta.

Lue koko kumoamispyyntö ja vastaselitys Vaasan hallinto-oikeudelle (30.11.2014) täältä.

Ja päätös Vaasan hallinto-oikeudelta asiassa (29.1.2015) täältä.

 

Huomautus Huvilakadun ja Hiekanpään aluetta koskevan asemakaavamuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan 22.6.2014

Pieksämäen Luonnon Ystävät ry:n mielestä Pieksämäen kaupungin strategisen osayleiskaavan luon- toselvityksessä 29.11.2013, Tiina Virta, Niina Onttonen ja Kaisa Mustajärvi, asemakaavamuutos- alueesta ja sen ympäristöstä lausuttu on syytä ottaa painokkaasti huomioon Huvilakadun ja Hiekan- pään alueen asemakaavan muutoksessa sekä alueen kehittämisessä.

Lue koko huomautus täältä.

 

Maa-ainesluvan purun hakeminen Korkeimmalta hallinto-oikeudelta 15.6.2014


Pieksämäen Luonnon Ystävät ry pyysi Korkeinta hallinto-oikeutta (KHO) purkamaan Pieksämäen kaupungin myöntämän maa-ainesluvan Betokari Oy:lle, koska asiassa oli jätetty arvioimatta pohjaveden pinnan alapuolelle ulottuvan soranoton aiheuttama haitallinen vaikutus ottoalueella sijaitsevaan lähdepohjaiseen Santalampeen.

Lue pyyntö kokonaisuudessaan täältä.

Päätös KHO:lta 17.6.2015 asiassa löytyy kokonaisuudessaan täältä.

 

Roskaamisilmoitus kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle 4.4.2014

Maastokäynnillä syyskuussa 2013 havaittiin K-rauta Naumasen takana sijaitsevalla tontilla (nro 593-403-2-71) isohkot määrät talousjätettä. Asiasta tehtiin ensimmäinen ilmoitus ympäristönsuojeluviranomaiselle. Poliisin avulla asia saatiin selvitettyä ja jätteet poistettua tontilta.

Seuraavilla maastokäynneillä maaliskuussa 2014 havaittiin myöskin muita luontoon kuulumattomia jätteitä samaisella tontilla, mm. vanha dynamiittivarasto, hydrauliikkaöljy- ja jäähdytysnestetynnyreitä, kestopuisia penkkejä ja kiipeilytelineitä, sohva, metalliromua, sementti-ja betonijätettä eri muodoissa, hapetin, lakaisinkone sekä yhä talousjätettä.

Asiasta tehtiin toinen roskaamisilmoitus 4.4.2014 kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle. Seurantakäynnin yhteydessä 18.11.2014 havaittiin tontin siistiytyneen huomattavasti ja suurimman osan alueella olleista jätteistä poistetuiksi kaupungin toimesta, koska kyseessä kaupungin vanha varastoalue. Seurantakäynnit jatkuvat kunnes tontti havaitaan kelvolliseksi.

Tarkastuskäynnillä lokakuussa 2015 havaittiin tontin alueet täysin siivotuiksi jätteistä ja myöskin ränsistyneen rakennuksen hävinneen. Kaupunki on siis toiminut esimerkillisesti asiassa.

 

Lausunto Kumpulan rantakaavasta 25.3.2014

Pieksämäen Luonnon Ystävät ry huomauttaa Kumpulan ranta-asemakaavan luontoselvityksen puutteista. Yhdistys suosittelee alueen lajiston tarkempaa selvittämistä. Lisäksi luontoselvityksessä arvokkaana luontokohteena rajattu Vihtalahden länsirannan lehtopainanteen, rantasoiden sekä Humalalammen laskupuron varren muodostama kokonaisuus on myös PLY:n mielestä säilytettävä nykyisessä tilassaan.

Lue lausunto kokonaisuudessaan täältä! Tutustu myös lausunnon liitteenä olevaan Natura-alueiden kuvaukseen.

 

Huomautus Pieksämäen strategiseen osayleiskaavaan 20.3.2014

Pieksämäen Luonnon Ystävät ry kiinnittää lausunnossaan huomiota Naarajärven pohjavesialueeseen. Lue lausunto kokonaisuudessaan täältä!

 

Kantelu EU-komissiolle turvetuotannon Suomen ympäristölupakäytännöstä 27.11.2013 

Pieksämäen Luonnon Ystävät ry teki kantelun turvetuotannon Suomen ympäristölupakäytännöstä.

Alkuperäisessä kanteluasiakirjassa oli virheellisesti todettu purkuvesien ekologinen tila välttäväksi.

Asiamies lähetti 9.1.2014 Komissiolle asiakirjan, jossa virhe on korjattu ja purkuvesien ekologinen tila todetaan tyydyttäväksi. Kantelun sisältöä ei muilta osin muutettu.

Lue kantelu kokonaisuudessaan täältä.

 

Täydennys kanteluun viitenumero CHAP(2013)03881

10. 02. 2014 yhdistys täydensi kantelua viitenumero CHAP(2013)03881.Kantelijan päätelmän mukaan turvetuotannon ympäristövaikutusten tunnistamisen suhteen Suomessa vallitsee voimakkaasti kaksijakoinen tilanne. Ympäristöviranomainen toisaalla toteaa haitalliset ympäristövaikutukset ennen, nykyään ja pitkällä aikavälillä tulevaisuudessa, mutta lupamenettelyssä vaikutuksiin suhtaudutaan vähättelevästi. Kantelija lainasi täydennykseen yleisesti saatavilla olevia viranomaisen lausumia ja asiakirjoja, joiden se katsoo kuvaavan lähimenneisyydessä vallinnutta ja nyt vallitsevaa asiantilaa.

Lue täydennys kanteluun kokonaisuudessaan täältä.

« lokakuu 2022 »
lokakuu
matiketopelasu
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31