Sijainti: Pääsivu / Esittely / Etelä-Hämeen luonnonsuojelupiirin säännöt

Etelä-Hämeen luonnonsuojelupiirin säännöt

 

 

1 § Nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen, josta näissä säännöissä käytetään nimitystä "piiri", nimi on Etelä-Hämeen luonnonsuojelupiiri ja sen kotipaikka on Hämeenlinna. Piiri on Suomen luonnonsuojeluliiton jäsen ja se toimii piirinä Etelä-Hämeen alueella, jonka rajat liittohallitus vahvistaa.


2 § Piirin tarkoitus

Piirin tarkoituksena on luonnon- ja ympäristönsuojelun edistäminen sekä tätä tarkoitusperää ajavien yhteisöjen ja kansalaisten kokoaminen. Piiri toimii yhdyssiteenä näiden ja Suomen luonnonsuojeluliiton välillä.


3 § Toimintamuodot

Piirin toimintamuodot ovat:

 1. edistää uusien luonnon- ja ympäristönsuojelua ajavien yhdistysten perustamista,

 2. avustaa ja ohjata paikallisyhdistysten toimintaa,

 3. edistää vapaaehtoisen luonnonsuojelutyön ja viranomaisten välistä yhteistoimintaa,

 4. seurata paikallisia ympäristömuutoksia,

 5. harjoittaa luontoon ja ympäristönhoitoon liittyvää tutkimus- ja selvitystyötä sekä koordinoida rahoitustyötä piirin alueella,

 6. antaa lausuntoja toimialaansa liittyvissä asioissa ja tehdä aloitteita sekä esityksiä viranomaisille ja yhteisöille,

 7. tehdä yhteistyötä muiden järjestöjen, joiden tarkoitusperät palvelevat luonnon- ja ympäristönsuojelun sekä jäsenistön etuja, kanssa.


4 § Varainhankinta

Toimintansa tukemiseksi piiri on oikeutettu hankkimaan varoja jäsenmaksuin, keräyksin ja apurahoina, ottamaan vastaan lahjoituksia ja testamentteja, hankkimaan ja omistamaan toimintaansa varten tarpeellista irtainta ja kiinteää omaisuutta sekä asianmukaisen luvan saatuaan järjestämään rahankeräyksiä ja arpajaisia. Piiri voi myös harjoittaa sellaista taloudellista toimintaa, joka muutoin välittömästi liittyy sen tarkoituksen toteuttamiseen tai jota on pidettävä taloudellisesti vähäarvoisena.


5 § Piirin jäsenet

Piirin varsinaisiksi äänivaltaisiksi jäseniksi voivat päästä rekisteröidyt paikalliset luonnon- ja ympäristönsuojeluyhdistykset, joita näissä säännöissä nimitetään paikallisyhdistyksiksi ja jotka sitoutuvat noudattamaan näitä sääntöjä ja suorittamaan piirin antamat muut tehtävät.


Piirin kannatusjäseneksi voi päästä oikeuskelpoinen yhteisö ja säätiö, joka kannattaa piirin tarkoitusperiä, maksamalla vuotuisen kannatusjäsenmaksun. Kannatusjäsenellä ei ole äänioikeutta piirin kokouksissa.


Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.


Piirihallitus hyväksyy piirin jäsenet.


6 § Piiristä erottaminen

Piirin jäsen voidaan erottaa piiristä sen jälkeen kun tälle on varattu tilaisuus selityksen antamiseen, mikäli jäsen toimii vastoin liiton ja piirin tarkoitusperiä ja sääntöjä tai jos erottamisperuste on yhdistyslain mukaan olemassa. Jäsenen erottaa piiristä piirihallitus, missä päätös erottamisesta on tehtävä kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kuitenkin 5 §:ssä tarkoitetulla piirin varsinaisella jäsenellä on oikeus saada erottamispäätös Suomen luonnonsuojeluliiton liittohallituksen käsiteltäväksi ennen kuin piirihallitus antaa lopullisen päätöksen asiassa. Erotettavan on pyydettävä tätä oikeutta piirille antamansa selityksen yhteydessä.


7 § Jäsenmaksut

Piirin paikallisyhdistykset ja kannatusjäsenet suorittavat piirille jäsenmaksun, jonka suuruuden piirin syyskokous määrää. Jäsenmaksu voi olla erisuuruinen varsinaisille ja kannatusjäsenille.


8 § Piirihallitus ja sen tehtävät

Piirin hallituksena on piirin syyskokouksen valitsema piirihallitus, johon kuuluu puheenjohtaja ja vähintään kuusi ja enintään kahdeksan varsinaista ja viisi varajäsentä. Piirihallitus valitsee keskuudestaan vuosittain varapuheenjohtajan.


Piirihallituksen tulee olla alueellisesti edustava.


Piirihallitus kokoontuu puheenjohtajan kutsusta tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta. Piirihallitus on päätösvaltainen kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja sekä vähintään neljä muuta hallituksen jäsentä on saapuvilla. Päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä, paitsi milloin nämä säännöt toisin määräävät. Äänten mennessä tasan ratkaisee vaaleissa arpa ja muuten puheenjohtajan ääni.


Hallitus ottaa yhdistyksen sihteerin ja taloudenhoitajan joko keskuudestaan tai ulkopuolelta.


Piirihallitus voi asettaa jaostoja ja valiokuntia. Piirihallituksen jäsenten ja varajäsenten toimikausi on kalenterivuosi. Syyskokouksessa valitaan piirille vuodeksi kerrallaan kaksi tilintarkastajaa ja kaksi varatilintarkastajaa.


9 § Piirihallituksen tehtävät

Lakia, näitä sääntöjä ja piirikokouksen antamia ohjeita noudattaen piirihallituksen tulee

 1. johtaa piirin toimintaa ja hoitaa ne asiat, jotka lain ja näiden sääntöjen mukaan sen hallitukselle kuuluvat,

 2. laatia toimintasuunnitelmat ja talousarviot ja johtaa niiden toimeenpanoa,

 3. kutsua koolle piirikokoukset ja valmistella niille esitettävät asiat,

 4. pitää jäsenluetteloa sekä seurata, ohjata ja tukea paikallisyhdistysten toimintaa,

 5. hoitaa piirin omaisuutta ja pitää siitä ja piirin taloudesta kirjanpitoa,

 6. ottaa ja erottaa piirin toiminnan hoitamista varten tarvittava henkilöstö sekä määritellä heidän palkkauksensa piirikokouksen päättämin perustein,

 7. ryhtyä toimenpiteisiin, jos piirin jäsenet toimivat vastoin liiton ja piirin sääntöjä ja liittokokouksen määräyksiä,

 8. hoitaa piirin suhteita muihin järjestöihin ja ulkopuolisiin tahoihin.


10 § Piirin nimen kirjoittaminen

Piirin nimen kirjoittavat piirin hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja jompi kumpi yhdessä piirin sihteerin tai taloudenhoitajan kanssa.

11 § Tili- ja toimintavuosi

Piirin tili- ja toimintavuosi on kalenterivuosi. Piirin tilit on jätettävä tilintarkastajille tarkastettaviksi viimeistään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta ja tilintarkastajien on annettava niistä lausuntonsa viimeistään viikko ennen kevätkokousta.


12 § Piirin varsinaiset kokoukset

Piirin päätäntäoikeutta käyttävät piirikokoukset. Piirin kevätkokous pidetään helmi-maaliskuussa ja syyskokous loka-marraskuussa.
Ylimääräinen piirin kokous pidetään silloin, kun piirihallitus niin päättää tai piirikokous niin päättää, kun vähintään kaksi paikallisyhdistystä tai kun vähintään 1/10 piirin äänioikeutetuista jäsenistä sitä kirjallisesti pyytää ilmoittamansa asian käsittelyä varten. Ylimääräisen piirin kokouksen puheenjohtajana toimii piirihallituksen puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan kokouksen valitsema puheenjohtaja.


Piirihallitus kutsuu piirikokoukset koolle ilmoittamalla niistä kirjeellä piirin jäsenille viimeistään kahta viikkoa ennen kokousta. Piirin kokouksesta on samanaikaisesti lähetettävä ilmoitus Suomen luonnonsuojeluliitolle.


13 § Kokousedustus

Piirin kokouksessa käyttävät äänivaltaa paikallisyhdistykset valtuuttamiensa edustajien kautta. Paikallisyhdistyksellä on oikeus lähettää piirin kokoukseen yksi (1) edustaja jokaista paikallisyhdistyksen alkavaa sataa (100) henkilöjäsentä kohden, joiden osalta on edellisenä tili- ja toimintavuotena suoritettu piirille tuleva jäsenmaksu.


Jokaisella kokousedustajalla on yksi ääni.


Piirikokouksissa asiat ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä, mikäli yhdistyslaki ja nämä säännöt eivät toisin määrää. Äänten mennessä tasan vaali ratkaistaan arvalla ja muissa asioissa ratkaisee puheenjohtajan kanta.


14 § Piirin varsinaiset kokoukset

Piirin kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri.

 2. Todetaan kokouksen laillisuus.

 3. Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja ääntenlaskijaa.

 4. Esitetään edellisen vuoden toimintakertomus, tilit ja tilintarkastajien lausunto sekä vahvistetaan tilinpäätös.

 5. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä piirihallitukselle ja muille tilivelvollisille.

 6. Käsitellään piirihallituksen mahdollisesti esittämät asiat.

 7. Päätetään piirihallituksen varsinaisten jäsenten määrä seuraavalle vuodelle.

 8. Käsitellään jäsenten piirihallitukselle vähintään 30 vuorokautta ennen kokousta tekemät esitykset.

 9. Valitaan edustajat Suomen luonnonsuojeluliiton liittovaltuustoon ja liittokokoukseen.

 10. Käsitellään Suomen luonnonsuojeluliiton kokoukselle esittämät asiat.

 11. Päätetään Suomen luonnonsuojeluliitolle tehtävistä kokouksen esityksistä.

 12. Käsitellään muut mahdolliset asiat.

 

Piirin syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri.

 2. Todetaan kokouksen laillisuus.

 3. Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja ääntenlaskijaa.

 4. Valitaan piirihallituksen puheenjohtaja.

 5. Valitaan piirihallituksen jäsenet, kevätkokouksen päättämä määrä varsinaisia ja varajäseniä.

 6. Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja kaksi varatilintarkastajaa.

 7. Vahvistetaan piirin toimintasuunnitelma seuraavalle vuodelle.

 8. Vahvistetaan piirin talousarvio seuraavalle vuodelle.

 9. Vahvistetaan paikallisyhdistysten ja kannatusjäsenten piirille suoritettavien jäsenmaksujen suuruus.

 10. Käsitellään piirihallituksen mahdollisesti esittämät asiat.

 11. Käsitellään jäsenten piirihallitukselle vähintään 30 vuorokautta ennen kokousta tekemät esitykset.

 12. Käsitellään Suomen luonnonsuojeluliiton kokoukselle esittämät asiat.

 13. Päätetään Suomen luonnonsuojeluliitolle tehtävistä kokouksen esityksistä.

 14. Käsitellään muut mahdolliset asiat.

 

15 § Erinäiset määräykset

Piirin paikallisyhdistysten tulee kuukauden kuluessa kokouksestaan ilmoittaa piirille kahtena kappaleena luettelo toimihenkilöistään ja heidän osoitteistaan, kertomus edellisen vuoden toiminnastaan sekä antaa piirille sen pyytämät tiedot.

 

Piirihallituksen tulee edelleen lähettää liitolle luettelo varsinaisista jäsenistään ja näiden toimihenkilöistä sekä muut mahdollisesti liiton pyytämät tiedot liiton määräämänä ajankohtana. Välittömästi piirin syyskokouksen jälkeen tehdään liitolle ilmoitus piirin toimihenkilöistä ja hallituksen jäsenistä.

 

16 § Sääntöjen muutos

Näiden sääntöjen muuttamisesta piirin hallitus voi tehdä esityksen piirin kokoukselle sen jälkeen kun piirin hallitus on asian käsitellyt. Päätös tulee voimaan, jos sitä on kannattanut vähintään kaksi kolmasosaa (2/3) äänestyksessä annetuista äänistä.

 

17 § Piirin purkaminen

Piirin purkamista koskeva päätös on, ollakseen pätevä, tehtävä kahdessa toisiaan seuraavassa piirin kokouksessa, joiden välillä on kulunut vähintään kaksi viikkoa. Päätös purkamisesta tulee voimaan, jos sitä on molemmissa kokouksissa kannattanut vähintään kolme neljäsosaa (3/4) äänestyksessä annetuista äänimääristä. Jos piiri puretaan, luovutetaan piirin varat jälkimmäisen purkamispäätöksen tehneen piirikokouksen päättämälle sellaiselle rekisteröidylle yhdistykselle tai säätiölle, tai muulle oikeuskelpoiselle yhteisölle, jonka kokous katsoo lähinnä edustavan piirin tarkoitusperiä.

 

18 §

Muilta osin noudatetaan yhdistyslain säännöksiä.